Kursplan för Marknad och organisation

Markets and Organisations

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 2FE014
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Företagsekonomi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2007-01-24
 • Inrättad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-02-05
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Företagsekonomiska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ges på halvfart och är utformad som en distanskurs. Tillsammans med distanskursen Ekonomi, redovisning och analys 2FE032 15 hp motsvarar kursen A-nivån i Företagsekonomi. Kursplanen är fastställd av styrelsen vid Företagsekonomiska institutionen på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden.

Mål

Kursen syftar till att ge insikt i centrala problem och frågeställningar kring företag och företagande samt till att förbereda studenterna för fortsatta studier i företagsekonomi. Studenterna tränas att självständigt och kritiskt formulera och analysera företagsekonomiska problem. Kursen behandlar två ämnesområden: marknadsföring och organisation.

Efter kursen ska studenten kunna:

 • förstå sambandet mellan begreppen affärsidé, mål och strategi, samt inse hur det påverkar företagets organisering och marknadsföring
 • förstå och redogöra för hur omgivningsfaktorer påverkar ett företags verksamhet
 • förstå, redogöra för samt använda grundläggande begrepp och modeller inom marknadsföring, såväl konsument- och tjänstemarknadsföring som industriell marknadsföring
 • förstå, redogöra för samt använda grundläggande begrepp och modeller kring organisering
 • identifiera och föreslå lösningar på företags marknadsföringsproblem
 • identifiera och föreslå lösningar på grundläggande problem kring arbetsdelning, samordning och styrning.
Ett övergripande mål med kursen är dessutom att utveckla kursdeltagarnas förmåga att utföra undersökningar på vetenskaplig grund, vilket innefattar att upptäcka möjligheter, identifiera och formulera problem, och söka besvara frågeställningar med hjälp av vetenskaplig metod. Kursen syftar också till att utveckla deltagarnas framställningsförmåga, vilket avser förmågan att skriva tydliga och intressanta rapporter. I framställningsförmågan ingår att kritiskt granska och kommentera skriftliga arbeten.

Innehåll

Detta är en grundläggande kurs i företagsekonomi som syftar till att introducera studenterna till centrala problem och frågeställningar kring företag och företagande genom att ge en bred introduktion till marknadsföring och organisation.

Inom marknadsföring behandlas marknadsföringens grunder för konsument-, tjänste- och industriella marknader. Inom konsumentmarknadsföring behandlas konsumenter, konkurrenter och omgivning samt företags strategiska och taktiska marknadsföringsplanering. Inom tjänstemarknadsföring diskuteras de marknadsföringsproblem som är relaterade till tjänsternas karaktäristika, och inom industriell marknadsföring kontrasteras ett relationsorienterat synsätt mot ett transaktionsorienterat.

Inom organisation diskuteras olika grader av organisering. Grundläggande frågor kring arbetsdelning och samordning behandlas samt de styrproblem som uppstår när organisationer växer. Olika typer av organisationer, dess för- och nackdelar beskrivs och problematiseras.

Undervisning

Kursen är webbaserad och bygger på självstudier. Information om olika aktiviteter som t.ex. arbetsuppgifter och inlämningsdatum finns endast på kursens webbplats. Kursen innehåller inga obligatoriska fysiska sammankomster. Kommunikationen mellan deltagarna och lärare sker i huvudsak via webbplatsen. Detta förutsätter att deltagarna har tillgång till Internetansluten dator samt relevant kringutrustning. Vidare förutsätts att kursdeltagare har adekvat kunskap i att använda datorutrustning som arbetsverktyg.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 15 hp.

Examinationen sker löpande genom individuella hemskrivningar samt individuella och gruppvisa inlämningsuppgifter, inklusive promemoria och opposition. Promemoria och opposition utgör obligatoriska examinationsmoment. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten. Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. Den betygsskala som används är väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen.

För student som ej erhållit godkänt betyg på kursen finns möjlighet att via uppsamlingsskrivning examineras utan omregistrering.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t ex vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

Övriga föreskrifter

För att kunna följa kursen krävs Internetansluten dator samt eventuell kringutrustning enligt instruktion på kursens webbsida.

Kursen överlappar/ersätter bland annat följande kurser: Introduktion till företagande och organisering 2FE157, Marknadsföring och organisation I 2FE150, Marknad och organisation A 2FE152, Företag och företagande 2FE007, Företag och marknad II 2FE008, Företag och företagande I 2FE015, Företag och företagande II 2FE016, Företag, nätverk och teknikutveckling 2FE021, Företagsekonomi 1TG010, Ledarskap o styrning 2FE824, Grundkurs i marknadsföring 1 2FE946, Organisation I. Individen och gruppen i organisaitonen 2FE947, Principles of Marketing 2FE913, Fundamentals of Management 2FE918.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

 • Hagberg, Johan; Jonsson, Anna Handelns digitalisering : undran inför framtidens affärer

  Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bryman, Alan; Bell, Emma Företagsekonomiska forskningsmetoder

  Upplaga 3: 2017

  Alternativt den engelska upplagan Business Research Methods, tryckår 2018.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Axelsson, Björn; Agndal, Henrik Professionell marknadsföring

  4 uppl.: Studentlitteratur AB, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Forslund, Magnus Organisering och ledning

  Upplaga 3: Stockholm: Liber, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Ej obligatorisk referenslitteratur, rekommenderas!

 • Bengtsson, Lars; Skärvad, Per-Hugo Företagsstrategiska perspektiv

  4. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

 • Eriksson, Lars Torsten; Wiedersheim-Paul, Finn Att utreda, forska och rapportera

  10. uppl.: Stockholm: Liber, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Ljung, Jörgen; Nilsson, Per; Olsson, Ulf E. Företag och marknad : samarbete och konkurrens. Praktikfall och övningar

  3., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2007

  Casebok

  Se bibliotekets söktjänst

 • Strömquist, Siv Uppsatshandboken : råd och regler för utformningen av examensarbeten och vetenskapliga uppsatser

  6., [utök., uppdaterade och förtydligade] uppl.: Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2014

  Se bibliotekets söktjänst

 • Saunders, Mark; Lewis, Philip; Thornhill, Adrian. Research methods for business students

  7. ed.: New York: Pearson Education, cop. 2016

  Se bibliotekets söktjänst

 • Trost, Jan; Hultåker, Oscar Enkätboken

  5., [moderniserade och rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2016

  Se bibliotekets söktjänst