Kursplan för Engelska A1

English A1

Kursplan

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5EN114
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Engelska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2006-12-07
 • Inrättad av: Språkvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2020-03-11
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Engelska 6 eller Engelska B (områdesbehörighet A2/2)
 • Ansvarig institution: Engelska institutionen

Beslut och riktlinjer

Kursen ingår i Kandidatprogram i engelska med globala perspektiv.

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten ha goda kunskaper i både praktisk grammatik och grammatisk terminologi. Studenten ska vidare kunna kommunicera väl och idiomatiskt såväl muntligt som skriftligt. Studenten ska ha tillägnat sig grundläggande kunskaper om språkvetenskapliga begrepp och teorier. Studenten ska även kunna läsa och analysera engelskspråkig litteratur. Studenten ska också ha förvärvat grundläggande kunskaper om samhällsförhållanden i den engelskspråkiga världen.

Nedan följer målen för varje delkurs.

Delkurs 1. Introduktion till engelska i världen 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:

 • förstå världsengelskans mångfald och utveckling ur ett historiskt och nutida perspektiv
 • ha grundläggande kunskap om engelska i världen med hänsyn till relevanta samhälleliga aspekter
 • tillägna sig olika kulturella och litterära uttrycksformer på engelska samt kritiskt granska de värderingar som finns implicit i texter
 • redogöra för ovannämnd kunskap både muntligt och skriftligt.

Delkurs 2. Språkstruktur 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 • förstå och använda grundläggande grammatisk och fonetisk terminologi
 • identifiera och analysera grammatiska strukturer, i synnerhet sådana där engelska och svenska skiljer sig åt
 • tillämpa grammatiska regler för att producera korrekt standardengelska
 • förklara och tillämpa engelskans ljudsystem och betoningsmönster
 • beskriva de engelska språkljuden samt särskiljande drag mellan brittiskt och amerikanskt uttal
 • identifiera och tillämpa strukturer för engelskans ordbildning.

Delkurs 3. Språkvetenskap och engelskan som världsspråk 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 • nämna och beskriva språkvetenskapens huvudinriktningar
 • förklara grundläggande språkvetenskapliga teorier och fenomen inom fonologi, morfologi, grammatik och syntax, semantik, pragmatik, diskursanalys, sociolingvistik, historisk lingvistik, dialektologi samt första- och andraspråksinlärning, med särskild tonvikt på engelskans egenskaper, användning och utveckling
 • definiera och använda viktiga språkvetenskapliga termer
 • tillämpa språkvetenskapliga analysmetoder på engelsk text
 • sammanfatta språkvetenskaplig forskning i skrift på i huvudsak korrekt engelska inom en given huvudinriktning
 • använda vedertagna språkvetenskapliga metoder för att referera till sekundärkällor i löpande text såväl som i en källförteckning.
Delkurs 4. Världslitteratur på engelska 7,5 hp
Efter avslutad delkurs ska studenten kunna:
 • visa god förmåga att läsa litterära texter på engelska
 • presentera analyser och tolkningar av litterära texter, såväl muntligt som skriftligt, på korrekt engelska
 • ge stöd för sin tolkning av en text med hänvisningar till texten
 • förklara hur texter reproducerar eller problematiserar sociala, kulturella och politiska värdestrukturer
 • förstå relationen mellan text och kontext.

Innehåll

Kursen består av fyra delkurser.

Delkurs 1. Introduktion till engelska i världen 7,5 hp
Vad innebär det att studera engelska ur ett globalt perspektiv? Det engelska språket får allt större spridning i världen. Det övergripande syftet med kursen är ökad förmåga att reflektera över engelska språkets spridning i världen i förhållandet till ett antal samhällskontexter. Denna tvärvetenskapliga kurs låter studenterna bekanta sig med begreppet global engelska som studieämne, visar dem olika sätt att förstå de många platser där vi stöter på engelska, och undersöker hur det engelska språket och dess litterära och kulturella uttryck förvandlas i globaliseringsprocessen.

Delkurs 2. Språkstruktur 7,5 hp
Delkursen behandlar språkets uppbyggnad och struktur, med fokus på engelskans grammatik och ljudsystem. Vidare ingår moment i översättning från svenska till engelska, samt ordbildning. Kursen har delvis ett kontrastivt perspektiv där engelskans grammatiska och fonetiska struktur jämförs med svenskans.

Delkurs 3. Språkvetenskap och engelskan som världsspråk 7,5 hp
Språkvetenskap är det vetenskapliga studiet av mänskligt språk. Delkursen introducerar, beskriver, tillämpar och utvecklar språkvetenskapliga begrepp och teorier. De strukturella byggstenarna och dessa byggstenars betydelse för människans språk behandlas inom fonologi, morfologi, syntax och semantik. Modeller för hur människor interagerar med hjälp av språk studeras inom pragmatik, diskursanalys, dialektologi och sociolingvistik. En kort introduktion ges till engelskans historiska utveckling. Vidare behandlas olika typer av språkinlärningsteorier, både inom första- och andraspråksinlärning. Förmågan att sammanfatta och referera till språkvetenskaplig forskning tränas genom skrivuppgifter som också anknyter kursens innehåll till aktuell forskning.

Delkurs 4. Världslitteratur på engelska 7,5 hp
Kursen utforskar den engelskspråkiga världslitteraturen i förhållandet till epokgörande världsbildsskiften från andra världskriget och fram till idag. Kursen introducerar studenten till analysmetoder av olika typer av text, såsom romaner, noveller, poesi, drama, serieromaner och film. Under kursens gång undersöker vi texternas förutsättningar att ge uttryck för feministiska, postkoloniala och marginaliserade perspektiv och frågeställningar i ett samhälle präglat av ökad migration och globalisering.

Undervisning

Undervisningen sker i regel i form av föreläsningar och gruppundervisning. Självstudier förutsätts.

Examination

Examinationen i de olika delkurserna sker genom muntliga redovisningar, skriftliga hemuppgifter och skriftliga slutprov (salstentamina) enligt nedan. Om sä̈rskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Som betyg används uttrycken väl godkänd, godkänd eller underkänd. För erhållande av slutbetyget väl godkänd på hela kursen gäller att studenten ska ha uppnått resultatet väl godkänd på minst 22,5 av 30 hp. För student som ej godkänts i ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som ej blivit godkänd vid examination genom fortlöpande bedömning får i mån av plats gå om delkursen. Aktivt deltagande vid kursens seminarier är obligatoriskt. Vid frånvaro ges möjlighet till extrauppgift inom ramen för kursperioden.

Förutom de ordinarie kunskapsproven anordnas i studievägledande syfte för samtliga nybörjare i kursen obligatoriskt diagnostiskt prov i engelsk grammatik.

Delkurs 1
Delkursen examineras genom skriftliga hemuppgifter och muntliga presentationer.

Delkurs 2
Delkursen examineras genom inlämningsuppgifter och en salstenta.

Delkurs 3
Delkursen examineras genom inlämningsuppgifter och en salstenta.

Delkurs 4
Delkursen examineras genom skriftliga hemuppgifter och en uppsats.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplanen var god kontakta studievägledaren.

Övriga föreskrifter

För tillträde till fortsättningskurs Engelska B1 gäller normalt att studenten skall ha uppnått minst resultatet godkänd på tre av de fyra delkurserna där delkurs 2 skall ingå. Närvaro är obligatorisk vid gruppundervisningen i samtliga delkurser.

Resultat som är fem år eller äldre äldre på delkurser gäller normalt ej om planen för delkursen ändrats.

Om planen eller kurslitteraturen för en delkurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen under de tre följande terminerna. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med kurserna Engelska LS, HS1, T1, kurser som ingår i kurspaketet Praktisk Engelska (30 hp) eller med kurser i engelska med fackspråklig inriktning om 7,5 eller 15 högskolepoäng.

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2020

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Delkurs 1. Introduktion till engelska i världen

Basläromedel

 • Chiang, Ted Stories of Your Life and Others

  New York .: Vintage Books, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Bui, Thi The best we could do : an illustrated memoir

  New York: Abrams Comicarts, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Crystal, David English as a Global Language [Elektronisk resurs]

  West Nyack: Cambridge University Press, 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ahmad, Dohra The Penguin book of migration literature : departures, arrivals, generations, returns

  [New York]: Penguin Books, 2019

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Urval ur:
George Ritzer and Paul Dean, Globalization: A Basic Text. Online
Ofelai Garcia, The Oxford Handbook of Language and Society. Online.

Delkurs 2. Språkstruktur

Basläromedel

 • Estling Vannestål, Maria A university grammar of English : with a Swedish perspective

  Second edition: Lund: Studentlitteratur, [2015]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rönnerdal, Göran; Johansson, Stig Introducing English pronunciation

  Lund: Studentlitteratur, 2005

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Longman Dictionary of Contemporary English..

  senaste uppl.: London: Longman,

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Referens- och fördjupningsläromedel

 • Crystal, David Rediscover grammar

  Rev. ed.: London: Longman, 2004

  Se bibliotekets söktjänst

 • Florby, Gunilla; Fält, Erik Grammatiskt ABC : grammatiska termer och begrepp för effektiva språkstudier

  2. uppl.: Uppsala: Scripta textproduktion, 1998

  Se bibliotekets söktjänst

 • Johansson, Stig; Rönnerdal, Göran English pronunciation : a handbook

  2., [rev.]ed.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Petti, Vincent Norstedts stora svensk-engelska ordbok = : Norstedts comprehensive Swedish-English dictionary

  3., [utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

 • Petti, Vincent Norstedts stora engelsk-svenska ordbok = : Norstedts comprehensive English-Swedish dictionary

  3., [utök.] uppl.: Stockholm: Norstedts ordbok, 2000

  Se bibliotekets söktjänst

Läromedel för självstudier

 • Johansson, Stig; Rönnerdal, Göran English pronunciation : a handbook. A workbook

  3. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 1993

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svartvik, Jan; Sager, Olof Modern engelsk grammatik

  senaste upplagan: Solna: Almqvist & Wiksell,

  Se bibliotekets söktjänst

 • Svartvik, Jan; Sager, Olof Modern engelsk grammatik. Övningsbok 2

  senaste uppl.: Stockholm: Liber,

  Se bibliotekets söktjänst

Digitalt och fotokopierat material.

Delkurs 3. Språkvetenskap och engelskan som världsspråk

Basläromedel

 • Yule, George The study of language

  Seventh edition: Cambridge: Cambridge University Press, [2020]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Digitalt och fotokopierat material.
Ett urval artiklar tillgängliga via universitetsbibliotekets databaser.

Delkurs 4. Världslitteratur på engelska

Basläromedel

Andra utgåvor kan användas.

Digitalt och fotokopierat material.
Film.

Studenterna väljer en av följande