Kursplan för Osteologi. Anatomi och morfologi

Osteology: Anatomy and Morphology

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR722
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi med inriktning mot osteologi G1N, Osteologi G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-03-09
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2020
 • Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

 • redogöra i tal och skrift för den mänskliga kroppens anatomi och morfologi som påträffas vid arkeologiska utgrävningar,
 • beskriva morfologi och anatomi hos de vanligaste ryggradsdjuren som påträffas vid arkeologiska utgrävningar,
 • beskriva skelettets uppbyggnad, struktur och nedbrytning, olika typer av ben och deras rörelsemönster,
 • redogöra för osteologiska och naturvetenskapliga metoder som tillämpas på osteologiskt material av människa och ryggradsdjur.

Innehåll

Kursen behandlar människans och däggdjurens anatomi och morfologiska uppbyggnad ur ett utvecklingsmässigt och funktionellt perspektiv. Benslag från olika arter introduceras. Momentet ger också fördjupade kunskaper i människans och de vanligaste ryggraddjurens anatomi i arkeologiskt källmaterial. Olika tillämpningar av osteologiska och naturvetenskapliga metoder introduceras.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, laborativ undervisning, praktiskt identifieringsarbete, samt praktisk handledning i Osteologiska laboratoriet. Skelettmaterial från både människor och djur används. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examination sker genom salstentamen och författande av bedömingsprotokoll, aktivt seminarie- eller laborationsdeltagande och muntliga redovisningar. För momenten och kursen används betygen underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG). Examination på engelska kan förekomma.
Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.