Kursplan för Arkeologi med inriktning mot osteologi C

Archaeology with focus on Osteology C

 • 30 högskolepoäng
 • Kurskod: 5AR686
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Arkeologi med inriktning mot osteologi G2E

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2015-09-21
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2020-06-08
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 01, 2021
 • Behörighet: Osteologi A och Osteologi B
 • Ansvarig institution: Institutionen för arkeologi och antik historia

Mål

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:
Teoretiska perspektiv inom osteologi

 • i tal och skrift beskriva och värdera osteologisk teori på ett initierat sätt,
 • visa insikt i hur noggrannheten i analys och presentation av ett osteologiskt material påverkar tolkningen,
 • dra slutsatser om hur olika teoretiska utgångspunkter påverkar tolkningen av ett material,
 • applicera olika teoretiska perspektiv på ett osteologisk material
Problemformulering och vetenskapligt skrivande
 • formulera ett uppsatsämne och tillhörande relevanta frågeställningar,
 • redogöra för uppsatsämnets forskningshistoria,
 • ta fram litteratur som är relevant för uppsatsen,
 • producera en vetenskaplig text utifrån val av uppsatsämne med korrekt akribi.
Kandidatuppsats
 • utföra ämnesrelaterade informationssökningar, kritiskt analysera, bearbeta och sammanställa informationen samt i tal och skrift kommunicera denna,
 • självständigt analysera och tolka ett osteoarkeologiskt källmaterial, dokumenterat genom en vetenskaplig uppsats,
 • ge och ta konstruktiv kritik i ett vetenskapligt samtal.

Innehåll

Moment 1. Teoretiska perspektiv inom osteologi 7,5 hp
Momentet utgör en fördjupning av fem teman med fokus på teoretiska perspektiv och problemställningar: 1. Natur och kultur; 2. aDNA och andra naturvetenskapliga metoder; 3. Interkontextuell osteologi och arkeologi; 4. Den osteologiska paradoxen, samt 5. Etik vid hantering av skelettatala lämningar. Ett urval texter, representativa för dessa temata problematiseras och diskuteras.

Moment 2. Problemformulering och vetenskapligt skrivande 7,5 hp
I momentet arbetar studenten med att utifrån överenskommen litteratur redovisa ett forskningsfält så som detta fält framstår inom arkeologisk forskning. Studenten skall peka ut, definiera och argumentera för att ett specifikt uppsatsämne i en vetenskapligt utformad PM med krav på korrekt akribi.

Moment 3. Kandidatuppsats 15 hp
Momentet innebär författandet av en vetenskapligt dokumenterad uppsats under handledning i både teori och praktiskt analysarbete. Uppsatsen skall innefatta en självständig problemdiskussion, identifierings- och analysarbete av ett osteologiskt källmaterial inkluderande en diskussion av vetenskapsteoretiska och vetenskapskritiska aspekter.

Undervisning

Undervisningen sker i form av seminarier, föreläsningar och uppsatshandledning, enskilt och i grupp, samt en betydande del med praktiskt analysarbete och handledning i osteologiskt källmaterial. De studerande äger rätt till handledning endast under ordinarie kursperiod. Undervisning på engelska kan förekomma.

Examination

Examinationen på momenten 1 och 2 sker fortlöpande muntligt och/eller skriftligt och genom aktivt deltagande i seminarier och inlämnande av PM och presentationer. Seminarier, redovisningar och studiebesök kräver obligatorisk närvaro. Uppsatsen ventileras vid ett seminarium av en studentkollega. Examination på engelska kan förekomma.

 • På moment 1, Teoretiska perspektiv inom osteologi ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • På moment 2, Probelmformulering och vetenskapligt skrivande ges betygen underkänd (U) eller godkänd (G).
 • På moment 3, Kandidatuppsats ges betygen underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG).
För att få betyget VG på hela kursen måste Kandidatuppsats 15 hp ha VG.

För moment 1 och 2 kan, om särskilda skäl finns, examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.