Kursplan för Professionellt skrivande

Professional Writing in Swedish

Kursplan

 • 15 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SV134
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Svenska G1N

  Förklaring av koder

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå

  • G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  • G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  • G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  • GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

  Avancerad nivå

  • A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  • A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  • A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  • A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  • AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2019-11-11
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Reviderad: 2021-11-17
 • Reviderad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2022
 • Behörighet: Grundläggande behörighet
 • Ansvarig institution: Institutionen för nordiska språk

Mål

På kursen utvecklar och professionaliserar studenten sin kommunikativa kompetens inför ett yrkesliv med det skrivna språket som arbetsredskap.
Efter avslutad kurs ska studenten

Kunskap och förståelse

 • kunna redogöra för grundläggande grammatiska och textanalytiska begrepp
 • förstå texters funktioner i professionella sammanhang

Färdighet och förmåga
 • kunna skriva ändamålsenliga texter av olika slag
 • kunna planera skrivprocesser och skrivstrategier med utgångspunkt i forskning och beprövad erfarenhet
 • kunna analysera, värdera och ge respons på texter

Värderingsförmåga och förhållningsssätt
 • kunna reflektera över sina egna förutsättningar och roller som skribent i ett visst sammanhang.

Innehåll

Kursen består av två delkurser: 1. Tillämpad textanalys, 7,5 hp; 2. Skrivande, 7,5 hp. Delkurserna löper parallellt och integrerat så att teoretiska inslag varvas med praktiska övningar. Kursen är anpassad för den som kommer att arbeta med skrivande i yrkeslivet. Studenten lär sig att analysera texters språk och struktur samt hur man kan planera sitt skrivande, hantera olika genrer och anpassa sina texter till olika målgrupper.

1. Tillämpad textanalys
Inom delkursen tillägnar sig studenten grundläggande begreppsliga redskap för att tala om och värdera texters utformning och för att förstå de krav som ställs på texter i yrkeslivet. Inom kursen diskuteras också på vilka sätt texters ändamålsenlighet kan bedömas och hur texters utformning påverkar deras funktion för olika mottagare.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • redogöra för grundläggande grammatiska och textanalytiska begrepp
 • analysera texter med hjälp av grammatiska och textanalytiska begrepp
 • analysera texters roller i olika verksamheter
 • reflektera över vad som gör texter ändamålsenliga i olika sammanhang.
2. Skrivande
På delkursen tillämpas och fördjupas teoretiska kunskaper om text genom praktiska övningar och skrivuppgifter.Vidare introduceras de mest centrala hjälpmedlen för gott skrivande i form av ordböcker, handböcker och digitala resurser. Studenten arbetar med att skriva mottagaranpassat samt att ge och ta emot respons. På så sätt utvecklar studenten förmågan att arbeta strategiskt med texter och ökar sin medvetenhet om den egna skrivprocessen.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska studenten kunna
 • skriva ändamålsenliga texter för olika målgrupper och sammanhang
 • orientera sig i och använda relevanta ordböcker och andra hjälpmedel för skrivande
 • ge systematisk respons på andras texter
 • arbeta strategiskt med egna texter och förhålla sig till andras respons
 • reflektera över den egna skrivprocessen och den egna skrivutvecklingen.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar. Obligatoriska moment och skrivuppgifter förekommer.

Examination

Delkurs 1 Tillämpad textanalys examineras genom skriftligt prov samt löpande genom skriftliga inlämningsuppgifter och muntliga redovisningar. Delkurs 2 Skrivande examineras löpande genom seminarier, responsarbete och skriftliga inlämningsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Goda kunskaper i svenska krävs för att klara kursen. Kontakta studievägledningen vid osäkerhet. Kursen kan kombineras med andra fristående kurser och ge behörighet till Svenska språket B.

Versioner av kursplanen

Litteratur

Litteraturlista

Gäller från: vecka 27, 2022

I bibliotekets söktjänst kan du se om en titel finns elektroniskt.

Litteratur

Skrivande

 • Dysthe, Olga; Hertzberg, Frøydis; Hoel, Torlaug Løkensgard Skriva för att lära : skrivande i högre utbildning

  2., [rev.] uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2011

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ehrenberg-Sundin, Barbro; Lundin, Kerstin; Wedin, Åsa Att skriva bättre i jobbet : en basbok om brukstexter

  Sjätte upplagan: Stockholm: Wolters Kluwer, [2017]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Linton, Magnus Text & stil : om konsten att berätta med vetenskap

  Första utgåvan: [Stockholm]: Natur & Kultur, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skiljeteckensboken : skiljetecken, skrivtecken och typografiska grepp

  Andra upplagan: [Stockholm]: Morfem, [2019]

  Ca 15 sidor enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strömquist, Siv Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier

  Åttonde upplagan: Malmö: Gleerups, [2019]

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Ola Svenska skrivregler

  Fjärde upplagan: Stockholm: Liber, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Språkriktighetsboken

  1. uppl.: Stockholm: Norstedts akademiska förlag, 2005

  s.7-38

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

Tillämpad textanalys

 • Boström, Lena; Josefsson, Gunlög Wilby, Ursula Vägar till grammatik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2006

  Ca 60 sidor enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Byrman, Gunilla; Ström, Peter ”Djävulen sitter i detaljerna : Om citatteckenbruk i texter hos Polisen och socialtjänsten

  Ingår i:

  Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning [Elektronisk resurs]

  2009-

  vol. 11 (2019) nr. 5

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Byrman, Ylva Dokumentation som aktivitet och redskap : Skattebrottsförhöret och dess dokumentation

  Ingår i:

  Svenskans beskrivning : [SvB.] 34 Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning, Lund den 22-24 oktober 2014 Gustafsson, Anna W.; Holm, Lisa; Lundin, Katarina; Rahm, Henrik; Tronnier, Mechtild

  Lund: Lunds universitet, 2016

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Dalström, Tobias ”Skrivprocessen i förhållande till våra kognitiva förmågor”. Intervju med Åsa Wengelin. 2011-08-15

  Fungerande medier, 2011

  Länk

  Obligatorisk

 • Helgesson, Karin Att sälja sig själv : Genrekonventioner i ansökningsbrev

  Ingår i:

  Text och kontext : perspektiv på textanalys Wengelin, Åsa Helgesson, Karin; Landqvist, Hans; Lyngfelt, Anna; Nord, Andreas

  Första upplagan: Malmö: Gleerups, 2017

  (2017) s. 31-46

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Karlsson, Anna-Malin En arbetsdag i skriftsamhället : ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken

  Stockholm: Språkrådet, 2006

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lagerholm, Per Stilistik

  1. uppl.: Lund: Studentlitteratur, 2008

  Ca 100 sidor enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Ledin, Per Intextualitet, smärta och ett mångstämmigt Apotek

  Ingår i:

  Söderberg, Barbro; Andersson, Roger; Åström, Patrik Till Barbro : texter och tolkningar tillägnade Barbro Söderberg den 23 september 1997

  Stockholm: Institutionen för nordiska språk, 1997

  s. 63-86

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Lövestam, Sara Därför går en mig på nerverna

  Ingår i:

  Språktidningen : tidningen som bevakar och bejakar språket

  vol. 3 (2020) s. 24 f.

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Milles, Karin En öppning i en sluten ordklass? Den nya användningen av pronomenet hen [Elektronisk resurs]

  2013

  23, 107-140

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nelson, Marie "Jag kopierar andras mejl" : Om andraspråkstalares skrivstrategier i yrkeslivet

  Ingår i:

  Granfeldt, Jonas Språkinlärning, språkdidaktik och teknologi : rapport från ASLA:s höstsymposium i Lund, 8-9 november 2007 = Language learning, language teaching and technology : papers from the ASLA symposium in Lund, 8-9 November, 2007

  Uppsala: ASLA, 2008

  (2008) s. 163-181

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nord, Andreas Klarspråksarbete och yrkeslivsskrivande : en forskningsöversikt

  Stockholm: Språkrådet, 2017

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyström, Catharina Hur hänger det ihop? : en bok om textbindning.

  Uppsala: Hallgren & Fallgren, 2001

  Ca 50 sidor enligt anvisningar

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Nyström Höög, Catharina; Söderlundh, Hedda; Sörlin, Marie Myndigheterna har ordet : om kommunikation i skrift

  Stockholm: Norstedt, cop. 2012

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Rahm, Henrik Mottagaranpassning och delaktighet : Klarspråk 2.0

  Ingår i:

  Bülow, Pia; Persson Thunqvist, Daniel; Sandén, Inger Delaktighetens praktik : det professionella samtalets villkor och möjligheter

  1. uppl.: Malmö: Gleerup, 2012

  (2012) s. 143-160

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk

 • Strand, Hans Vetenskaplighet och anställningsbarhet : Om hur den akademiska skrivundervisningens paradox kan hanteras

  Ingår i:

  Sakprosa: Et Tidsskrift for Nordisk Sakprosaforskning [Elektronisk resurs]

  2009-

  vol. 5 (2013) nr. 2

  Se bibliotekets söktjänst

  Obligatorisk