Konstvetenskap - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Bild för Konstvetenskap - Masterprogram i humaniora 2019/2020
Anmälan

Om du vill arbeta med kvalificerade arbetsuppgifter inom kultursfären ger masterutbildningen i konstvetenskap med sina tvärvetenskapliga inslag dig en stabil och god grund att stå på. Tack vare utbildningens öppna form med stor valfrihet kan du skräddarsy din egen utbildning så att du kan skaffa dig den kunskapsprofil du behöver för att kunna jobba inom vald kultursektor på arbetsmarknaden.

Om programmet

Masterprogrammet i humaniora, inriktning konstvetenskap ges huvudsakligen på svenska. Det består i sin grundform av två års studier på helfart. För dig som så önskar finns möjlighet att ta en magisterexamen (ett år) i stället. Båda examina ger tillträde till forskarutbildning.

Genom examensarbetet kommer du att öva din analytiska förmåga och träna på att skriva texter på avancerad nivå. Det omfattande kursutbudet låter dig även bredda dina kunskaper inom olika humanistiska ämnen i den omfattning du själv önskar. Du är också alltid välkommen att delta i institutionens högre forskarseminarium.

Valbara praktikkurser om fem heltidsveckor vardera kommer i anknytning till översiktskursen "Det konstvetenskapliga fältet" att kunna ge dig nya yrkesmässiga kontakter och en utökad förståelse för hur arbetsmarknaden ter sig för en konstvetare idag.

Utbildningen ges i huvudsak på helfart i Uppsala, men det är också möjligt att ta del av campus- och distanskurser vid Campus Gotland, Visby. Det finns möjlighet för dig att göra ditt examensarbete inom något av de områden som ämnet konstvetenskap traditionellt ägnat sig åt, som bildkonst, arkitektur och design, liksom gränsöverskridande konstformer bortanför det i strikt mening visuella. Flertalet av institutionens forskare är verksamma som handledare för examensarbete och undervisar på kurser inom programmet utifrån sin expertis.

Individuella studieplaner upprättas med varje student efter coachningssamtal i början av utbildningen och justeras efterhand. Du kan vid det tillfället även påverka valet av handledare i den mån läraren har utrymme i sin tjänst. Våra studenter kommer från olika svenska universitet och en årskull brukar normalt omfatta cirka tio personer.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med konstvetenskap som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Den inledande obligatoriska teorikursen Generalia 7,5 högskolepoäng (hp) ger en introduktion till teori- och metodbildningar som kan vara aktuella i uppsatsförfattandet. Den avslutande obligatoriska kursen Det konstvetenskapliga fältet 7,5 hp ägnas åt den konstvetenskapliga praktiken och syftar till att ge en bred arbetsmarknadsintroduktion.

Kursen Examensarbete 45 hp är indelad i tre delkurser: 7,5 + 7,5 + 30 hp. Den första delkursen Vetenskapligt skrivande 7,5 hp har bunden studiegång på campus med utgångspunkt från ditt tänkta uppsatsämne så att teori och praktik vävs samman. Den andra delkursen á 7,5 hp genomför du på egen hand med stöd av handledaren och den har fokus på uppsatsens teori och metod, tidigare forskning, samt empiri. Den tredje delkursen á 30 hp ägnas åt uppsatsförfattande.

Övriga kurser kan väljas från utbudet av kurser på avancerad nivå som erbjuds av historisk-filosofiska fakultetens enheter.

Kurser inom programmet

Det finns en rekommenderad studiegång för masterprogrammet i humaniora, inriktning konstvetenskap, men undantag kan medges om det finns goda skäl. Du får hjälp av studierektor vid studierådgivningssamtal med att upprätta en individuell studieplan för hela studietiden i enlighet med dina egna önskemål och behov. Den rekommenderade studiegången för magister- och masterexamen framgår av nedanstående kurslista.

Magisterexamen (60 hp)

Termin 1 (30 hp)
Generalia, 7,5 hp (obligatorisk)
Examensarbete I: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp (obligatorisk)
Valbar kurs, 7,5 hp
Valbar kurs, 7,5 hp

Termin 2 (30 hp)
Examensarbete II: Teori/metod, tidigare forskning, empiri, 22,5 hp (eget arbete under handledning)
Det konstvetenskapliga fältet, 7,5 hp (obligatorisk)

Masterexamen (120 hp)

Termin 1 (30 hp)
Generalia, 7,5 hp (obligatorisk)
Examensarbete I: Vetenskapligt skrivande, 7,5 hp (obligatorisk)
Valbar kurs, 7,5 hp
Valbar kurs, 7,5 hp

Termin 2 (30 hp)
Valbara kurser om sammanlagt 15 hp
Det konstvetenskapliga fältet, 7,5 hp (obligatorisk)
Examensarbete II: Teori/metod, forskningsöversikt och materialinsamling, 7,5 hp (eget arbete under handledning)

Termin 3 (30 hp)
Valbara kurser om sammanlagt 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Termin 4 (30 hp)
Valbara kurser om sammanlagt 15 hp
Examensarbete, 15 hp

Om undervisningen

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 hp, samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Programmet innehåller två obligatoriska kurser. Övriga kurser kan väljas från det utbud av kurser som erbjuds av institutionen och historisk-filosofiska fakulteten.

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Den vanligaste undervisningsformen är seminarier, även om föreläsningar kan förekomma. På de kurser som erbjuds av konstvetenskapliga institutionen förekommer även exkursioner och studiebesök.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga och muntliga uppgifter samt hemtentamen.

De kurser som institutionen ger är på svenska utom i två fall då de ges på engelska. Kurslitteraturen är till övervägande del på engelska även om undervisningen sker på svenska. Då Uppsala universitet har campus både i Uppsala och i Visby är en del valbara kurser förlagda till Campus Gotland, vilket ger dig möjlighet att vistas där en termin. De flesta kurser som ges i Visby är dock distanskurser.

Inom utbildningen finns möjlighet att gå en eller två praktikkurser, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU), omfattande 7,5 hp vardera. Du väljer själv praktikplats och kontaktar dem. Om du blir antagen som praktikant skriver institutionen en överenskommelse med den ansvarige på arbetsplatsen. Det finns även möjlighet till utlandsstudier om du så skulle önska, men då behöver du i god tid ta kontakt med utbytesansvarig inom Erasmus eller vid internationella kontoret. Studierektorn för avancerad nivå kan svara på de flesta frågor om detta.

Karriär

Efter avslutad utbildning har du stora möjligheter att arbeta inom ett brett fält. Tidigare studenter vid programmet finns idag anställda bland annat på museer och i kommunal kulturförvaltning, liksom i auktions- och gallerivärlden.

Behörighet och anmälan

Konstvetenskap

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5041 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med konstvetenskap som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Kulturantropologi: Annika Teppo studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 48

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull jacob.bull@gender.uu.se

Telefon: 018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

Telefon: 018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson mats.persson@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 79 49

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen Paula.Henrikson@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 62

Musikvetenskap: Mattias Lundberg mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.