Teoretisk filosofi - Masterprogram i humaniora 2019/2020

Bild för Teoretisk filosofi - Masterprogram i humaniora 2019/2020
Anmälan

På masternivå fördjupas utbildningen i teoretisk filosofi och den får en tydlig forskningsanknytning. Vid filosofiska institutionen på Uppsala universitet bedrivs en livaktig forskning - som studenterna får ta del i. Institutionen ingår i ett nätverk av svenska filosofiinstitutioner som ansvarar för det nationella utbudet av kurser på avancerad nivå i filosofi och estetik.

Om programmet

Master- och magisterutbildning i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet ingår i historisk-filosofiska fakultetens masterprogram i humaniora. Programmet sträcker sig över två år och leder till en masterexamen, men du kan även välja att läsa ett ettårigt program för en magisterexamen.

Programmet syftar till avancerade kunskaper inom minst ett av den teoretiska filosofins deldiscipliner samt mycket god förmåga att muntligt och skriftligt genomföra filosofisk argumentation.

För en masterexamen läser du kurser motsvarande 75 högskolepoäng (hp), samt skriver ett examensarbete om 45 hp. För en magisterexamen läser du kurser motsvarande 30 hp och skriver ett examensarbete om 30 hp.

Av de tio kurserna i masterprogrammet skall minst fyra stycken vara inom teoretisk filosofi. Övriga kan väljas tämligen fritt, efter samråd med examinator, i det utbud av avancerade kurser som ges vid historisk-filosofiska fakulteten och inom ramen för det nationella samarbetet mellan filosofiinstitutionerna.

För magisterexamen krävs fyra kurser, varav minst två inom teoretisk filosofi.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med teoretisk filosofi som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Programmet består av en masteruppsats om 45 högskolepoäng (hp). För magisterexamen är uppsatsen på 30 hp. Därtill består programmet av obligatoriska eller valbara kurser inom ditt huvudområde, samt ett antal valbara kurser på avancerad nivå. De valbara kurserna väljs inför varje termin och ur ett brett urval kurser från historisk-filosofiska fakultetens ämnen. En lista med valbara kurser publiceras på historisk-filosofiska fakultetens hemsida inför varje termin.

Kurser inom programmet

Som student har du stora möjligheter att själv utforma dina studier. För en masterexamen läser du tio kurser à 7,5 hp varav fyra måste vara inom teoretisk filosofi. För en magisterexamen läser du fyra kurser à 7,5 hp, varav två måste vara inom teoretisk filosofi. Kursutbytet vid Filosofiska institutionen varierar från termin till termin, men utannonseras på institutionens hemsida i god tid innan kursstart.

Om undervisningen

Kurserna är i normalfallet på 7,5 hp och löper vanligtvis på halvfart. Undervisningen på kurserna består av föreläsningar och seminarier.

Examinationsformen kan variera mellan kurserna, men de vanligaste examinationsformerna är skriftliga uppgifter och hemtentamen.

En väsentlig del av undervisningen är uppsatsseminariet där studenterna får god träning i filosofiskt skrivande och argumentation.

Studera utomlands

Programmet ger dig goda möjligheter att förlägga en del av studierna utomlands. Institutionen har nära kontakter med ett flertal universitet i utlandet - dels genom separata avtal, dels genom nätverk inom Erasmus- och Nordplus-samarbetet.

Karriär

Masterprogrammet i humaniora med inriktning mot teoretisk filosofi är i första hand en förberedelse för forskarstudier i ämnet.

Behörighet och anmälan

Teoretisk filosofi

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5013 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Teoretisk filosofi

120 HP

VT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-10-15

Anmälningskod: UU-P0013 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Platsgaranti

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakta institutionen för respektive huvudområde:

Kulturantropologi: Annika Teppo studierektorAN@antro.uu.se

Telefon: 018-471 22 48

Antikens kultur och samhällsliv, arkeologi info@arkeologi.uu.se

Telefon: 018-471 20 93

Genusvetenskap: Jacob Bull jacob.bull@gender.uu.se

Telefon: 018-471 5798

Estetik, praktisk filosofi, teoretisk filosofi

Telefon: 018-471 73 50, 018-471 73 51

Historiska institutionen studierektor-ma@hist.uu.se

Telefon: 018-471 15 23

Idé- och lärdomshistoria: Mats Persson mats.persson@idehist.uu.se

Telefon: 018-471 79 49

Konstvetenskap, kulturarv och hållbarhet info@konstvet.uu.se

Telefon: 018-471 28 87

Litteratur, retorik: Litteraturvetenskapliga institutionen Paula.Henrikson@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 62

Musikvetenskap: Mattias Lundberg mattias.lundberg@musik.uu.se

Telefon: 018-471 15 84

Filosofi: Andrew Reisner andrew.reisner@filosofi.uu.se

Estetik: Elisabeth schellekens Dammann elisabeth.schellekens@filosofi.uu.se

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.