Masterprogram i svenska 2019/2020

Bild för Masterprogram i svenska 2019/2020
Anmälan

Funderar du på en framtid med svenska språket som ditt främsta arbetsredskap? I så fall är Masterprogram i svenska vid Uppsala universitet något för dig. Du får möjlighet att fördjupa och bredda dina kunskaper om svenska språket och svenska som andraspråk, både beträffande den nutida och den äldre svenskan. Du får också lära dig att analysera och diskutera språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt och förstärka dina språkliga färdigheter.

Om programmet

Masterprogram i svenska ger dig fördjupad kunskap om svenska språkets användning och struktur. Det ger dig också ökad förmåga att använda svenskan i tal och skrift samt att behandla språkliga fenomen utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt. Programmet ger dig även en större bredd på kunskaperna om svenskan, såväl synkront som diakront. Genom egen profilering inom programmets valfria delar kan du själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter.

Beroende på inriktning förbereder Masterprogram i svenska vid Uppsala universitet dig för arbete inom yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket är centrala, för ordboksarbete av olika slag samt verksamhet vid bland annat dialekt- och namnarkiv och för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas.

Under det första året läggs tonvikten på metod- och verktygskurser av forskningsförberedande karaktär. Andra året sker en specialisering med fokus på anställningsbarhet med bland annat en praktikkurs. Tack vare egen profilering inom programmets valfria delar kan du själv påverka graden av fördjupning respektive breddning av kunskaper och färdigheter.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med svenska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen.

Upplägg

Programmets första år består av obligatoriska och valfria teoretiska kurser om 7,5 högskolepoäng (hp) samt en magisteruppsats om 15 hp. Magisteruppsatsen är valfri för den som fortsätter på programmets andra år, men obligatorisk om man vill ta ut en magisterexamen om 60 hp efter det första året. En magisterexamen ger behörighet att ansöka till forskarutbildningen i nordiska språk.

Under programmets andra år arbetar man med en masteruppsats om 30 hp parallellt med teoretiska kurser och, om man så önskar, praktik om 7,5 hp alternativt 15 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Svenskans variation, 7,5 hp
Teori och metod, 7,5 hp
Vetenskapligt skrivande 7,5 hp
Valfri kurs, 7,5 hp

Termin 2
Alternativ 1:
Valfria kurser, 15 hp
Magisteruppsats, 15 hp

Alternativ 2:
Valfria kurser, 30 hp

Termin 3-4
Alternativ 1:
Praktik, 15 hp
Valfria kurser, 15 hp
Masteruppsats, 30 hp

Alternativ 2:
Praktik, 7,5 hp
Valfria kurser, 22,5 hp
Masteruppsats, 30 hp

Alternativ 3:
Valfria kurser, 30 hp
Masteruppsats, 30 hp

Institutionen för nordiska språk erbjuder ett antal valbara kurser om 7,5 hp på avancerad nivå enligt ett rullande schema som omfattar fyra terminer:

 • Att presentera och popularisera vetenskap
 • Dialektforskning (avancerad nivå)
 • Flerspråkighetsforskning
 • Fornisländska, fördjupning
 • Genusteori och språk
 • Grammatik och fonologi (avancerad nivå)
 • Litteracitet ur ett andraspråksperspektiv
 • Namnforskning (avancerad nivå)
 • Nordisk språkgemenskap förr och nu
 • Praxisnära språkforskning
 • Sociolingvistiska forskningsfält
 • Språkhistoria (avancerad nivå)
 • Texter i skolan
Därutöver tillkommer kurser utan fastlagd periodisering inom till exempel runologi och filologi. Inom vissa ramar kan kurser inom andra ämnen väljas.

Om undervisningen

Undervisningen anpassas efter innehållet i delkurserna och ges i form av föreläsningar och övningar. Obligatoriska moment kan förekomma och vissa kurser kan läsas självständigt som läskurser. Uppsatserna presenteras och diskuteras vid särskilda seminarier. Inom utbildningen ryms också praktik och studiebesök. Programmet ges i Uppsala.

Studera utomlands

Det finns möjlighet att förlägga delar av utbildningen till ett universitet utomlands, inom ramen för de avtal som finns vid universitetet.

Karriär

När du fullföljt masterprogrammet i svenska har du skaffat dig fördjupad kunskap om svenska språkets användning och struktur och en mycket god förmåga att använda svenskan i tal och skrift.

Beroende på inriktning förbereder programmet för arbete inom yrken där kvalificerade kunskaper om svenska språket är centrala, till exempel för ordboksarbete av olika slag, för arbete med kommunikation och forskningsinformation samt verksamhet vid bland annat dialekt- och namnarkiv. Programmet förbereder även för arbeten där en bred kunskap om Norden och om olika nordiska språk efterfrågas.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i svenska

120 HP

HT19 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2019-04-15

Anmälningskod: UU-P5160 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Kandidatexamen eller motsvarande med 60 hp svenska språket/nordiska språk, svenska som andraspråk eller motsvarande, dock inte förutbildning.

Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Institutionen för nordiska språk

Engelska parken, Thunbergsvägen 3L

Box 527, 751 20 UPPSALA

Telefon: 018-471 1271

E-post: info@nordiska.uu.se

Studievägledare studievagledningen@nordiska.uu.se

Telefon: 018-471 12 26

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.