Magisterprogram i internationell investeringsrätt 2020/2021

Bild för Magisterprogram i internationell investeringsrätt 2020/2021
Anmälan

Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt vid Uppsala universitet är det första i sitt slag. Utbildningen ger dig fördjupade och detaljerade kunskaper om internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater. Framöver kommer i stort sett varje aktör i internationell handel och investeringar, till exempel advokatbyråer, regeringsorgan, banker, bolag och icke statliga organisationer, att behöva jurister med sådan kunskap.

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet är den äldsta juridiska institutionen i Sverige med ett av Skandinaviens mest populära utbildningsprogram. Vår modell av undervisning bygger på en grund av högkvalitativ forskning som bedrivs vid fakulteten och ett omfattande internationellt samarbete med andra universitet.

Om programmet

Magisterprogrammet i internationell investeringsrätt är ett ettårigt program på heltid på avancerad nivå som riktar sig till dig som har en examen i juridik. Programmet ger dig avancerade och detaljerade kunskaper om internationella skiljeförfaranden avseende tvister mellan investerare och stater.

Efter avslutat program ska du ha:

 • en avancerad och detaljerad kunskap om folkrätten och internationella skiljeförfaranden rörande utländska investeringar
 • en avancerad och detaljerad kunskap om relevant rättspraxis och juridisk litteratur
 • en fördjupad kunskap om analytiska, metodiska och teoretiska problemställningar som uppstår i investeringstvister
 • en god förmåga att strukturera och presentera - muntligt och skriftligt - komplicerade rättsvetenskapliga frågeställningar för en välinformerad publik

Examen

Programmet leder till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde.

Upplägg

Programmet omfattar totalt 60 högskolepoäng (hp), varav kurser om 45 hp och en uppsats om 15 hp. Programmet är uppdelat i fyra moduler.

Modul 1
Programmet inleds med en allmän introduktion till internationella skiljeförfaranden. Denna modul omfattar alla grundläggande principer och regler för internationella skiljeförfaranden. Du kommer att diskutera och analysera bland annat

 • skiljeavtalet,
 • utnämning av skiljemän,
 • processuella frågor,
 • tillämplig lag och
 • verkställighet av skiljedomar.
Modul 2
Den andra modulen fokuserar på skydd för utländska investeringar enligt folkrätten. Detta kommer att ske på grundval av traktatsrätten - det vill säga bilaterala och multilaterala investeringsskyddsavtalsfördrag - liksom internationell sedvanerätt. Viktiga begrepp som expropriation och rättvis behandling (fair and equitable treatment) samt statsansvar och fördelning kommer att tas upp. En annan viktig aspekt i denna modul är traktats tolkning enligt Wienkonventionen.

Modul 3-4
Den tredje modulen behandlar processuella frågor i samband med investeringstvister. Fokus kommer att ligga på frågor om jurisdiktion - till exempel tillämpningen av MFN-klausuler för procedurfrågor - sekretess och insyn, immunitet och verkställighet av skiljedomar.

Den fjärde modulen är författandet av en uppsats, där ämnet väljs tillsammans med kursledaren. Parallellt med modulerna tre och fyra kommer du att delta i en "moot arbitration" som organiseras och leds av kursledaren. Övningen startar i januari och avslutas i slutet av maj med en slutlig muntlig förhandling. Kursdeltagarna delas upp i lag med olika uppgifter, till exempel författande av inlagor till skiljenämnden, expertutlåtanden och andra inlagor.

Om undervisningen

Programmet ges i Uppsala. All undervisning hålls på engelska. Du förväntas delta aktivt i diskussioner och andra aktiviteter vid undervisningstillfällena.

Undervisningen bygger på den problembaserade inlärningsmetoden och ges i form av seminarier med mycket få föreläsningar. På seminarierna diskuteras och analyseras problem, samt möjliga lösningar på problem. Studenterna delas in i mindre grupper som förväntas träffas och förbereda varje undervisningstillfälle. Den problembaserade undervisningsmetoden bygger på aktivt studentdeltagande. Därför är närvaro vid samtliga undervisningstillfällen obligatorisk. Därtill ska du skriva en eller flera PM under de tre första modulerna. Varje modul avslutas med en skriftlig tentamen.

Programansvarig är professor Kaj Hobér.

Karriär

Under det senaste decenniet har vi upplevt en explosion av internationella investeringstvister. Med hänsyn till att det i dag finns cirka 3 000 bilaterala investeringsskyddsavtal, finns all anledning att anta att denna utveckling kommer att fortsätta. Dessutom kommer EU att bli mer involverat i frågan om investeringstvister.

Detta innebär att det kommer att finnas ett växande behov av jurister som har djupgående kunskaper i internationell investeringsrätt. I stort varje medverkande i internationell handel och investeringar, inkluderande advokatbyråer, regeringsorgan, banker, bolag och icke statliga organisationer (så kallade NGO:er), kommer att behöva jurister med sådan kunskap.

Magisterprogrammet, som är det första i sitt slag, är väl skickat att tillgodose detta behov.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Observera att sista anmälningsdag är 15 januari.

Magisterprogram i internationell investeringsrätt

60 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-01-15

Anmälningskod: UU-M2812 Anmälan

Undervisningsspråk: engelska

Behörighet: Grundexamen motsvarande minst tre års heltidsstudier eller 180 hp med juridik eller rättsvetenskap som huvudområde.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på:

 • en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier;
 • CV;
 • ett personligt brev; och
 • två rekommendationsbrev.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 100000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare Lee Holmström

lawmaster@jur.uu.se

018-471 28 56

Juridiska institutionen

Västra Ågatan 26, Uppsala

Box 512, 751 20 Uppsala

018-471 20 07

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.