Barnmorskeprogrammet

Läsåret 2021/2022

Bild för Barnmorskeprogrammet 2021/2022
Anmälan

Barnmorska är ett självständigt, stimulerande och positivt arbete för dig som redan är legitimerad sjuksköterska. Det är ett arbete fyllt med liv där kvinnan och hennes reproduktiva hälsa står i fokus. Under utbildningen får du bland annat lära dig handlägga normala graviditeter, förlossningar och tiden efter förlossning. Som barnmorska har du unika kunskaper och yrket har en egen legitimation och etisk kod.

Om programmet

När du arbetar som barnmorska är livet ur olika perspektiv ditt arbetsområde och du möter förutom den fertila kvinnan också barnet och familjen, ungdomar, unga vuxna och äldre kvinnor. Inom ditt kompetensområde ingår det att identifiera när en graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod ur ett medicinskt perspektiv är normal. En förlossning kan initialt vara normal men inom kort tidsrymd bli en komplicerad förlossning som hamnar utanför barnmorskans ansvarsområde. Barnmorskans ansvar är stort och kräver hög kompetens samt att du, under press, självständigt kan fatta rätta beslut.

Som legitimerad barnmorska

 • handlägger du självständigt den normala graviditeten, förlossningen och eftervården av mor och barn
 • identifierar du avvikelser och komplikationer samt bedömer och hanterar akuta situationer under graviditet, förlossning och postnatal period
 • ger du information om preventivmetoder
 • arbetar du självständigt, hälsofrämjande, förebyggande och behandlande.
För de blivande föräldrarna står du också för trygghet, bekräftelse och kompetens. Du leder och stöder den födande kvinnan och hennes partner så att födseln av deras barn blir en positiv upplevelse. Samtidigt övervakar du förlossningsarbetet och ska snabbt kunna uppfatta och ta kommandot om en kritisk situation uppstår. Under det nyfödda barnets första tid finns du också vid den nyblivna familjens sida för eftervård, stöd och råd i amningsfrågor.

Många av dina lärare kombinerar egen forskning med en klinisk del som undervisande barnmorska eller lektor. Det innebär att det du får en tydlig klinisk förankring i de teoretiska delarna och får ta del av den senaste forskningen inom reproduktiv hälsa. Vid Uppsala universitet kännetecknas också barnmorskeprogrammet av ett gränsöverskridande samarbete inom ämnena global sexuell och reproduktiv hälsa och våld mot kvinnor. Detta innebär att du får aktuell kunskap och nya forskningsrön av föreläsare som arbetar aktivt inom dessa områden.

Examen

Programmet leder till en barnmorskeexamen (Postgraduate Diploma in Midwifery) som är en yrkesexamen. Efter examen kan du ansöka om barnmorskelegitimation hos Socialstyrelsen.

Om du väljer att skriva en magisteruppsats på 15 högskolepoäng kan du även ansöka om en medicine magisterexamen (Master of Medical Science, 60 credits) med reproduktiv hälsa som huvudområde.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Hej Miriam! Du har läst barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet och är sedan juli 2018 legitimerad barnmorska. Varför just barnmorska?
− Ett yrke inom vården var något jag inte ens funderade på när jag skulle börja studera. Men en dag föll alla pusselbitar på plats och sedan dess har jag aldrig tvekat. Barnmorska skulle jag bli! Så jag sökte in till sjuksköterskeprogrammet 2012, blev klar tre år senare och jobbade i två år innan jag påbörjade min utbildning till barnmorska. Den bild jag för sex år sedan hade framför mig var att arbeta som barnmorska på förlossningen. Nu är jag på väg att förverkliga den och få mitt drömjobb.

Hur skulle du beskriva barnmorskeyrket?
− Jag jobbar med hela kvinnans reproduktiva hälsa från det att hon får sin första mens till det att hon är i klimakteriet. I min yrkesroll ska jag stödja, informera och leda kvinnan under hennes livscykel. Det handlar om att ta hand om henne när hon inte vill ha barn, vill ha barn, får barn och inte kan få barn. Jag ska även skydda hennes rätt att kunna avbryta en graviditet samt försvara hennes rättigheter till sin kropp.

− Det är också ett väldigt stimulerande jobb. Hög kompetens och självständighet krävs där jag fattar egna och snabba beslut. Det är också meningsfullt då vi jobbar med ett kommande liv. Men mest av allt är det så otroligt roligt. Ingen dag är den andra lik och det blir ingen slentrian i arbetet. Varje kvinna jag möter är unik och hennes behov är så olika.

Vad ser du som den viktigaste färdigheten i ditt arbete?
– Det är bemötandet. Du kan vara tekniskt skicklig i din profession men kommunikationen mellan dig och den blivande mamman och hennes partner är A och O för att de ska få en positiv upplevelse av hela graviditeten, förlossningen och tiden efter förlossningen.

Finns det några utmärkande drag för yrket?
− Absolut, det är självständigheten och det stora ansvaret som jobbet medför. I min profession ska jag självständigt handlägga den normala graviditeten, den normala förlossningen och första tiden efter förlossningen. Samtidigt ska jag också ha en god förmåga att kunna identifiera risker och när det inte längre är normalt. Styrkan i min yrkesroll är att jag har både en sjuksköterskelegitimation och en barnmorskelegitimation. De kompetenserna tillsammans gör mig trygg i mitt arbete.

Vad är tjusningen i arbetet?
− Jag tilltalas av att det är kvinnan och hennes reproduktiva hälsa som står i centrum där det alltid finns en del som fascinerar. Mitt yrkeskunnande ser jag som ett hantverk där mina händer är ett mycket viktigt redskap för bedömning.

− Graviditeten och att föda ett barn är ju en liten del i kvinnans livscykel men den är så emotionellt viktig. Förlossningen är ett ögonblick som kvinnan inte kommer att glömma. Jag brukar säga att jag vill vara den trygga följeslagaren som blixtsnabbt ska kunna styra förloppet när det behövs. Jag triggas av det ansvaret.

Efter en liten paus lägger hon till:
− Men visst är det härligt att ha ett arbete där man vårdar och stödjer kvinnor samt jobbar med liv!

Är det något speciellt du brinner för?
− Jag fascineras av den födande kvinnan och den kraft som hon bär inom sig när hon förlöser sitt barn. Att vara delaktig i det ögonblicket är väldigt speciellt. Där ser jag att jag som barnmorska kan hjälpa och vägleda henne så att det blir en positiv upplevelse för henne och hennes partner.

Vad vill du ge för råd till de som funderar på att utbilda sig till barnmorska?
− Gör det! Du kommer inte att ångra dig en sekund. Det är världens bästa yrke som för med sig så mycket positivt och som öppnar upp för många möjligheter som berör hela kvinnans reproduktiva livscykel.

Hösten 2018

Upplägg

Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet är en distansutbildning med återkommande fysiska träffar på campus under hela utbildningen. Den campusförlagda teoretiska utbildningen omfattar 2-3 fysiska veckor i Uppsala per delkurs under termin 1. Under termin 2-3 inkluderas även enstaka teoretiska utbildningsdagar. Vid den campusförlagda undervisningen ingår obligatoriska examinationer och seminarier.

Barnmorskeprogrammet vid Uppsala universitet framhåller vikten av evidensbaserad kunskap där den erfarna barnmorskan handleder den blivande barnmorskan. Teori följs alltid av praktik och du omsätter därmed kunskaperna du just har fått i praktisk handling. Till exempel omfattas termin två och halva termin tre helt och hållet av verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Du har VFU på många olika verksamheter som förlossnings- och BB-avdelning, barnmorskemottagning, gynekologiska mottagningar och neonatalavdelning samt under första terminen så gör du studiebesök vid förlossnings- och BB-avdelning och barnmorskemottagning.

Under dina studier får och utvecklar du kunskaper om den normala processen och dess avvikelser i samband med graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod. Kunskapsområden som föräldraskapets utveckling, kvinnors sexualitet och familjeplanering samt om kvinnors hälsa från det att hon är en ung flicka till den åldrande kvinnan ingår också. Du studerar även barnmorskans förebyggande, vårdande och behandlande arbete med och för kvinnan, barnet och familjen.

Kommunikation, hälsoupplysning, etik och vetenskaplig metod löper som fyra strimmor genom hela utbildningen. Du tränas successivt i att självständigt utföra vårdåtgärder och utvecklar din förmåga i att snabbt uppfatta om en kritisk situation uppstår, i att fatta beslut, bemötande, och hur du kan skapa kontakt och på bästa sätt kan stödja och förmedla trygghet till blivande och nyblivna föräldrar.

Målet är att du ska ha kompetens att självständigt kunna handlägga en normal graviditet, förlossning och eftervård där arbetet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Huvudområdet är reproduktiv hälsa. Ett självständigt arbete ingår och den som önskar kan skriva magisteruppsats på 15 hp inom ramen för programmet. Ett självständigt arbete på 7,5 hp i kombination med en valbar kurs på 7,5 hp (valbar kurs se nedan) kan ersätta en magisteruppsats 15 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Reproduktiv hälsa I. Barnmorskans roll med fokus på okomplicerat barnafödande, 15 hp
Reproduktiv hälsa II, komplicerat barnafödande, 7,5 hp
Kvinnors reproduktiva hälsa/ohälsa samt antikonception, 7,5 hp

Termin 2
Förlossnings- och postpartumvård, VFU, 15 hp
Gynekologisk- och antenatal vård, VFU, 15 hp

Termin 3
Förlossnings- och neonatalvård, fördjupning, VFU, 15 hp
Självständigt arbete i reproduktiv hälsa, 15 hp
Valbara kurser om du väljer självständigt arbete om 7,5 hp:
Global reproduktiv hälsa, 7,5 hp
Gynekologisk och obstetrisk smärta och smärtlindring, 7,5 hp
Amning och bröstmjölk, 7,5 hp

Om undervisningen

De teoretiska kurserna sker på distans med 2-3 campusförlagda veckor inom vardera delkurs. Undervisningen bygger på ett aktivt kunskapssökande som innehåller såväl föreläsningar, seminarier, tentamina och grupparbeten som individuellt arbete. Den verksamhetsförlagda utbildningen har 32-35 schemalagda timmar per vecka samt studieuppgifter att arbeta med.

Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset i Uppsala och primärvården i Uppsala län ansvarar för den största delen av den verksamhetsförlagda utbildningen.

Under dina studier kommer du att ha den verksamhetsförlagda utbildningen på följande vårdavdelningar och mottagningar:

 • Förlossningsavdelning, BB-avdelning, BB på väg
 • Neonatalavdelning
 • Gynekologisk avdelning/mottagning
 • Urogynekologisk mottagning
 • Reproduktionscentrum
 • Barnmorskemottagning
 • Ungdomsmottagning
 • Abortmottagning
 • Obstetrisk öppenvårdsmottagning

Studera utomlands

Det finns goda möjligheter att åka utomlands - dels har medicinska fakulteten utbytesplatser kopplade till utbildningen, dels har universitetet generella utbytesplatser runt om i världen. Du kan till exempel skaffa dig värdefull internationell erfarenhet genom att göra delar av din VFU inom förlossningsvården i Tanzania.

Karriär

Som legitimerad barnmorska kan du arbeta på följande typer av avdelningar och mottagningar:

 • Förlossnings-/BB-vård (BB-vård sluten/öppenvård)
 • Amningsmottagning
 • Mödrahälsovård
 • Ungdomsmottagning
 • Gynekologisk vård
 • Abortmottagning
 • Familjeplaneringsmottagning
 • Ultraljudsmottagning
 • Infertilitetsmottagning
 • Prenatal fosterdiagnostik (genetisk vägledare, klinisk genetik)
 • Urogynekologisk vård (inkontinensmottagning)
 • Sexuella mottagningar (vulvamottagning)
 • Endometriosmottagning
 • Våldsmottagning (till exempel NCK)
Du kan också gå vidare och arbeta som chef inom hälso- och sjukvård, verka som sakkunnig inom till exempel Folkhälsomyndigheten, SKL, Socialstyrelsen eller inom läkemedelsindustrin. Du kan också fortsätta med internationellt arbete inom till exempel WHO, UNFPA eller Läkare utan gränser.

Utbildningen gör dig också behörig att fortsätta på en akademisk karriär med en forskarutbildning.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.
 

  Behörighet och anmälan

  Observera att sista anmälningsdag är 15 september 2021.

  Barnmorskeprogrammet

  90 hp

  VT 2022, 100 %, Distans

  Studieort: Uppsala

  Sista anmälningsdatum: 15 september 2021

  Anmälningskod: UU-P8551 Anmälan

  Undervisningsspråk: Svenska

  Behörighet: Svensk legitimation som sjuksköterska. För utbildningar 180 hp eller kortare krävs vetenskaplig metod och uppsatskurs i vårdvetenskap/omvårdnad 15 hp (C-nivå/kandidatnivå).

  Urval: Parallellt: Mindre än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska - Mer än 5 års yrkesverksamhet som sjuksköterska.
  I båda urvalsgrupperna görs rangordningen baserat på antal högskolepoäng utöver behörighetsgivande utbildning.

  Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

  Läs mer om avgifter och stipendier.

  Anmälningsavgift: 900 kr

  Studieavgift, första terminen: 72500 kr

  Total studieavgift: 217500 kr

  Kontakt och mer info

  Vill du veta mer om det här programmet?

  Kontakt

  Studentservice, farmaci, medicin och vård

  Studentservice A4:1, BMC, Husargatan 3, Uppsala

  Box 586, 751 23 Uppsala

  Programstart och registrering

  Information till antagna:
  Du är antagen till Barnmorskeprogrammet i Uppsala och måste registrera dig på programmets första kurs (Reproduktiv hälsa I. Barnmorskans roll med fokus på okomplicerat födande) för att behålla din plats på programmet. Registreringen är öppen mellan den 20 december - 9 januari.
  Obs! Utebliven registrering innebär att du förlorar din plats på programmet. Information om hur du registrerar dig finns på www.uu.se/student. Om du av någon anledning inte har möjlighet att registrera dig skickar du istället ett e-post till susanne.loberg@kbh.uu.se (senast 4 januari) där du uppger att du vill registrera dig.

  Kursstartsinformation:
  Mer information inför kursstarten ges via programsidan i Studium https://uppsala.instructure.com/courses/33457.

  Information till reserver:
  Reserver kan inte webbregistrera sig, reserver kallas via telefon och e-post (obs! det nummer och e-post du har registrerat på antagning.se). Reservantagningen pågår under perioden 10 - 16 januari. Kallade reserver har 24 timmar på sig att besvara platserbjudandet. Uteblivet svar innebär att erbjudandet går förlorat. Reservplacerad student förväntas därför bevaka e-post och telefon under den tid reservantagningen pågår. Kom ihåg att även bevaka skräpposten ifall e-postmeddelandet hamnar där.

  Information till villkorligt antagna:
  Om du blivit villkorligt antagen måste du senast vid kursstart visa att du uppfyller samtliga behörighetskrav för att kunna ta en plats i anspråk och bli antagen och registrerad på kursen. Kontakta programmets kursadministratör i god tid för frågor.

  Senast uppdaterad: 2021-03-02