Masterprogram i forensisk vetenskap

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i forensisk vetenskap 2021/2022
Anmälan

Vid de flesta brott som begås lämnas spår av olika typer. Spåren kan med en genetisk, kemisk eller toxikologisk analys ge avgörande bevisning i den vidare utredningen och vid rättegång. De allt mer avancerade metoderna för kriminaltekniska analyser gör forensisk vetenskap till ett växande ämnesområde. Masterprogrammet i forensisk vetenskap gör det möjligt för dig att möta det ökande behovet av akademisk kompetens och forskning, och kunskapen kan också användas inom många andra områden.

Om programmet

Målet med programmet är att ge både djup och bred kunskap inom forensisk vetenskap och många av de laborativa momenten inom programmet har anknytning till kriminaltekniska frågeställningar och ny forskning. Metoderna används dock generellt inom andra ämnesområden utanför forensisk vetenskap, till exempel inom medicin, miljö, livsmedel och bioteknik. Du kommer öva upp ett kritiskt tänkande och få erfarenhet av att granska information och resultat, kunskaper som är viktiga inom alla vetenskapliga områden. Masterprogrammet i forensisk vetenskap är således en bred utbildning med stark forskningsanknytning.

​Programmet ger dig djup kunskap om tillämpningen av biologiska och kemiska analyser inom rättssystemet. Det innefattar kunskaper om humangenetik, kriminalteknik, forensisk genetik, rättsmedicin, juridik, psykologi, kriminalteknisk kemi och analytisk kemi.

Programmet fick vid den senaste utvärderingen av UKÄ (Universitetskanslerämbetet) toppbetyget mycket hög kvalitet.

Studentprofil
Du har en stark grund inom biologi, med kemi bland kurserna, eller en kemibakgrund med molekylärbiologi inkluderat. Under dina kandidatstudier har du fått erfarenhet av laborativt arbete, så att du är bekväm att jobba på labb. Möjligtvis har du även en del praktisk erfarenhet av att jobba inom området efter examen, men inte så lång att du har glömt dina breda teoretiska kunskaper och din studieteknik. Nu söker du en bred internationell utbildning som kan leda dig vidare åt många håll, exempelvis mot forensiskt arbete, molekylärbiologi, toxikologi eller analytisk kemi.

Du är väldigt motiverad och tror på din egen förmåga. Du har ett naturligt analytiskt tankesätt och kan uttrycka dina tankar och åsikter både muntligt och skriftligt. Att tala engelska är inget problem för dig, och du ser fram emot att lära från erfarenheterna hos dina internationella studiekamrater.

Att doktorera efter examen är något du har funderat på, och du skulle uppskatta möjligheten att komma i nära kontakt med aktuell forskning genom dina masterstudier. Att börja arbeta direkt efter examen inom något annat område är också något du kan tänka dig, så du uppskattar möjligheten att göra projekt inom industri, vid myndigheter eller utomlands. Du vill gärna hålla flera alternativ öppna.

Examen

Programmet leder till en medicine masterexamen (Master of Medical Science, 120 credits) med forensisk vetenskap som huvudområde.

Upplägg

Utbildningen börjar med kursen Medicinsk genetik där du lär dig om ärftlighet, hur genetiska sjukdomar uppstår och hur dessa diagnosticeras, samt de tekniker som används för genetisk diagnostik. Därefter läser du en kurs om forensisk vetenskap och kriminalteknik där föreläsare från polisen ger dig inblick i arbetsmetoderna de använder.

Sedan går du en kurs om forensisk genetik och rättsmedicin. Du lär dig hur rättsmedicinska undersökningar, provtagningar och analyser utförs, samt hur molekylärbiologiska metoder används i brottsutredningar. Du deltar i laborativa övningar och lär dig att använda databaser och statistik för utvärdering av DNA-resultat. Du deltar även i en föreläsningsserie i professionell utveckling som är gemensam för flera masterprogram vid medicinska fakulteten under denna termin.

Andra terminen inleds med kursen Rätt, psykologi och forensisk expertis, där du fördjupar dina kunskaper om hur rättssystemet fungerar, från det att ett brott har begåtts till att en dom faller. Du kommer att lära dig om kognitiv psykologi, förhörstekniker, värdering av vittnesmål och rapporter från expertvittnen. Du kommer också få möjlighet att arbeta projektbaserat med värdering av teknisk bevising i ett resningsärende.

Första året avslutas med kursen Kriminalteknisk kemi som ger dig insikt i de många kriminaltekniska analyser som baseras på analytisk kemi. Du praktiserar även olika metoder för analys av spår vid brottsplatser med hjälp av olika analytiska tekniker.

Tredje terminen inleds med kursen Analytiska metoder för forensisk vetenskap, där en fördjupning i analytisk kemi är det centrala temat. I den här kursen lär du dig hur droger och andra toxiska substanser kan identifieras i biologiska prover. Du utför också ett mindre projektarbete som du redovisar skriftligt och muntligt.

​Andra delen av termin tre är en valbar period på tio veckor. Här kan du välja att göra ett litteraturprojekt i forensisk biologi, gå en valfri kurs eller använda perioden till att förlänga ditt examensarbete till 45 hp.

Programmet avslutas med ett självständigt examensarbete som du utför vid exempelvis ett företag, universitet eller en statlig myndighet. Examensarbetet kan även göras utomlands och inom många olika ämnesområden och behöver inte vara ett ämne inom forensisk vetenskap.

Kurser inom programmet

Termin 1
Medicinsk genetik, 7,5 hp
Forensisk vetenskap och kriminalteknik, 7,5 hp
Forensisk genetik och medicin, 15 hp

Termin 2
Rätt, psykologi och forensisk expertis, 15 hp
Kriminalteknisk kemi, 15 hp

Termin 3
Analytiska metoder för forensisk vetenskap, 15 hp
Valbar period, 15 hp

Termin 4
Examensarbete, 30 hp

Om undervisningen

Utbildningen sker i en liten internationell grupp (cirka 20 studenter) och omfattar föreläsningar, projektarbeten, laborationer, gruppundervisning ochdemonstrationer. Föreläsningar varvas med laborationer i grupp och egna arbeten där du självständigt får sammanställa fakta och att kritisk granska vetenskapliga texter och egna resultat. Examinationerna består av tentamen, seminarier och inlämningsuppgifter.

Närvaro är obligatorisk vid föreläsningar som innehåller demonstrationer, gruppundervisning, seminarier, laborationer och obduktionsdemonstration.

En obligatorisk seminarieserie med föreläsningar om bland annat forskningsetik, presentationsteknik och bioetik ges under den första terminen.

All undervisning ges på engelska och studierna bedrivs på heltid i Uppsala.

Studera utomlands

Som student vid Uppsala universitet har du stora möjligheter att studera utomlands. Många studenter som läser forensisk vetenskap väljer att göra examensarbetet den sista terminen vid ett laboratorium utomlands. Du har möjlighet att välja land fritt, såväl inom Europa som utanför.

Karriär

Programmet vänder sig till dig som vill bredda och fördjupa tidigare kunskaper inom biologi och kemi med inriktning mot kriminaltekniska frågeställningar. Den breda kompetensen inom biologi och kemi förbereder dig för arbete vid kriminaltekniska laboratorier och inom polisväsendet, men även inom många andra områden.

Utbildningen ger dig en djupare kunskap inom humangenetik, molekylärbiologi, toxikologi och analytisk kemi, vilket öppnar för arbete inom akademi, livsmedelsindustri, miljöarbete och läkemedels- och bioteknikindustri. Många studenter väljer även att påbörja forskarutbildning efter examen.

Omkring en tredjedel av våra alumner arbetar vid svenska eller utländska myndigheter som bland annat forensiker, en fjärdedel inom akademisk forskning och en femtedel inom privat sektor som exempelvis projektledare, konsulter eller laboratorieingenjörer.
En majoritet får sitt första jobb innan examen eller inom sex månader efter.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Ladda ned det programspecifika meritformuläret (Application Summary Sheet) och fyll i det. Meritformuläret och dokumentation som styrker behörighet och urval laddas upp på antagning.se senast den 21 juni 2021.

Det finns två anmälningsomgångar. Den första riktar sig främst till internationella sökande och har sista anmälningsdag 15 januari. Anmälan sker på universityadmissions.se.

Den andra omgången har sista anmälningsdag 15 april och riktar sig främst till svenska sökande. Medborgare inom EU/EES och Schweiz (det vill säga sökande som inte behöver uppehållstillstånd) har också möjlighet att söka i denna omgång. Anmälan sker på antagning.se.

Masterprogram i forensisk vetenskap

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P3800 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom biologi, biomedicin, molekylärbiologi eller kemi, som inkluderar minst 15 hp inom kemi och/eller biokemi samt 15 hp inom genetik, cellbiologi och/eller molekylärbiologi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av:

  • tidigare akademiska studier relevanta för programmet,
  • ett personligt brev där du förklarar varför du vill läsa programmet,
  • en sammanfattning på engelska (max en sida) av ett projektarbete/examensarbete eller motsvarande arbete som har genomförts under kandidatstudierna och
  • relevant arbetslivserfarenhet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Marie Allen

marie.allen@igp.uu.se

018-471 48 03

Studievägledare

medmaster@uadm.uu.se

Institutionen för immunologi, genetik och patologi

Dag Hammarskjölds väg 20

Rudbecklaboratoriet, 751 85 Uppsala

Programstart och registrering

Har du blivit antagen till Masterprogrammet i forensisk vetenskap måste du delta på uppropet för att bli registrerad på programmet. Programmet startar med information och upprop 24 augusti. Mer information om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.

Om du har blivit villkorligt antagen måste du kunna visa senast vid kursstart att du uppfyller villkoren. Följ instruktionerna du får via mejl. Vid frågor kontakta kurssamordnare Sofia Bodare.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad av institutionen via e-post om du kan erbjudas en plats som du behöver bekräfta via mejl.

Senast uppdaterad: 2021-03-02