Läkarprogrammet 2020/2021

Bild för Läkarprogrammet 2020/2021
  • 330 HP
  • Uppsala
  • Campus 100%
  • Utbildningsplan
Anmälan

Förebygga, lindra och läka - kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar och även kunna se och möta människan bakom symtomen. Det kräver en bred medicinsk kunskap, ett vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, färdigheter i patientkommunikation och personlig mognad. På Läkarprogrammet i Uppsala får du grunden till både läkaryrket och medicinsk forskning.

Om programmet

På Läkarprogrammet får du tidigt kontakt med din framtida yrkesroll genom färdighetsträning inom primärvården. Du kommer att studera teoretiska moment i sitt sammanhang, inte som separata kurser. Redan från första terminen får du möjligheten till patientkontakt, lära dig undersökningsmetoder och andra kliniska färdigheter samtidigt som etiska och vetenskapliga frågeställningar belyses. På Läkarprogrammet integreras biologisk grundvetenskap med klinisk vetenskap.

Läkarprogrammet är långt och studenterna upplever ofta en hög arbetsbelastning med många schemalagda undervisningstimmar, laborationer, projektarbeten och klinisk träning, samtidigt som det kräver självstudier. För att klara Läkarprogrammet behöver du vara motiverad och veta varför du vill bli läkare.

Under studierna kommer du att få lära dig att använda din teoretiska kunskap i praktiken och lära dig att förstå patientens symptom och besvär utifrån teorin. Du lär dig hur sjukdomar diagnosticeras, behandling av olika sjukdomar och tillstånd och hur du förhåller dig till patienter och andra du möter inom vården. Många gånger kan det vara svårt att identifiera en sjukdom då all typ av smärta, obehag eller funktionsnedsättning är subjektiv.

Examen

Programmet leder till en läkarexamen, vilket är en yrkesexamen. Efter examen gör du minst 18 månader allmäntjänstgöring innan du kan ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Bild på student
Läs intervjun
Bild på student

Namn: Fredrik Hoffmann
Från: Linköping
Läser: Läkarprogrammet

Varför valde du den här utbildningen?
– I gymnasiet var jag osäker på åt vilket håll jag ville gå i livet. Jag började jobba med personer med funktionsnedsättningar – något jag trivdes med som kändes väldigt givande. För att fortsätta med det valde jag läkarprogrammet. Det ger många möjligheter, är varierande och du får träffa många olika typer av människor.

Hur är det att studera vid ett universitet?
– Det är stor skillnad mot gymnasiet. Färre obligatoriska moment och du förväntas själv ta ansvar för dina studier. Klasserna är stora, du blir mer anonym och allt hänger på dig. Men det är roligare att plugga något du är motiverad till – jag trivs bättre med studierna nu än på gymnasiet.

Vad är det bästa med att plugga vid Uppsala universitet?
– Det är nationslivet. Förutom alla programföreningar och Uppsala som stad är det nationerna som gör Uppsala till Uppsala. Studentnationerna har stora hus mitt i centrala Uppsala och anordnar allt möjligt för studenter: fik, pub, klubb, sittningar… Det händer något varje dag i veckan. Nationerna har också andra föreningar– allt från kör och teater till idrottsföreningar.

Hur ser en vanlig dag ut på din utbildning?
– Det varierar mycket från kurs till kurs. I början av en ny kurs är det väldigt mycket föreläsningar och ny kunskap att ta in. Detta varvas med fall, seminarier och laborationer. En vanlig dag kan ha två stycken tvåtimmarsföreläsningar och ett obligatoriskt moment, exempelvis ett seminarium. Icke schemalagd tid räknas som instuderingstid.

Vad är typiskt för din utbildning?
– Läkarprogrammet är unikt för att utbildningen är så lång – 11 terminer – och innehåller stora teoretiska och praktiska block. Kurserna är enbart till för oss, vilket gör sammanhållningen klassvis stark. Eftersom programmet är stort med många drivna personer sker många evenemang och aktiviteter över klassgränserna mellan varje termin och du lär snabbt känna folk från andra terminer.

Hur upplevde du första tentan?
– Personligen var jag inte så orolig. Jag pluggade i min takt och såg till att ligga i fas med föreläsningarna. Jag tittade också på gamla tentor. Många i min klass kände sig stressade. Tipset är att försöka ta det lugnt. Gör så gott du kan – världen går inte under för att du kuggar en tenta.

Vilket är ditt mål med utbildningen?
– Mitt mål på examensdagen är att jag känner glädje över hur mycket jag har hunnit med och varit med om under min studenttid i Uppsala. Att jag med den kunskap jag fått med mig från utbildningen kan ta mig ut i arbetslivet och göra skillnad.

Berätta om studentlivet!
– Det är svårt att veta var jag ska börja… Nationspubarna är öppna alla dagar i veckan – det finns alltid något att göra. På nationerna sätts det ofta upp spex, på läkarprogrammet är det preklin-fest (studentfest för läkarstudenter) och i slutet av april lurar valborg... En höjdpunkt för mig är vårbalen i mitten av maj.

Tre snabba frågor
Favoritplats i din studentstad?
– Västgöta nation. I särklass den mysigaste av nationer!

Bästa studenttraditionen vid Uppsala universitet?
– En favorit är serenadnatten. Kvällen innan vårbalen cyklar alla killar som sjunger i nationskör runt i frack och sjunger tillsammans utanför sina respektive balpartners fönster. Allt möjligt har hänt de gånger jag deltagit med min manskör VGMK Korgossarna. Det går inte att rättvist beskriva serenadnatten i ord – den måste upplevas!

Vad gör du om 5 år?
– Jag håller förhoppningsvis på med min AT-tjänstgöring och kanske till och med är delaktig i ett forskningsprojekt vid sidan av detta. I allmänhet njuter jag av livet och kommer kunna se tillbaka på en fantastisk studietid med många fina minnen, nya bekantskaper och vänner för livet.

Våren 2017

Registrera ditt intresse

Upplägg

Läkarprogrammet omfattar 11 terminers studier och innehåller ett självständigt fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng (hp) samt valbara kurser om 7,5 hp. Du som vill bedriva forskningsarbete har goda möjligheter att utföra detta sommartid eller vid sidan av studierna. Kurserna på termin 1-6 utgör grundnivå och termin 7-11 avancerad nivå.

Läkarprogrammens upplägg varierar mellan olika utbildningsorter vilket begränsar möjligheterna till byte av studieort.

Kurser inom programmet

Termin 1
Medicinsk introduktionskurs
Cirkulation och respiration
Kommunikation, nerver och psyke
Energi- och näringsbalans
Professionell utveckling 1

Termin 2
Tillväxt och degeneration
Homeostas och endokrin reglering
Professionell utveckling 2

Termin 3
Klinisk anatomi och rörelselära
Neurobiologi, homeostas och intervention
Professionell utveckling 3

Termin 4
Patologi och immunologi
Medicinsk mikrobiologi
Professionell utveckling 4
Integration I

Termin 5
Klinisk medicin I:
Propedeutik
Akutsjukvård/Hjärta/kärl I/Lungmedicin/Geriatrik
Ledarskapsutbildning I
Integration II

Termin 6
Klinisk medicin II:
Integrering III
Mage och tarm/Anestesi och diagnostik/Hjärta/kärl II/Endokrin/Metabolism

Termin 7
Klinisk medicin III:
Integrering IV
Ortopedi/Hudsjukdomar och Reumatologi/Nefrologi och Urologi/Klinisk kemi, Tumörsjukdomar och Hematologi

Termin 8
Klinisk medicin IV:
Radiologi
Integrering V
Neurologi/Psykiatri/Ögon/ÖNH
Samtalsfärdigheter
BUP
Integrering VI

Termin 9
Klinisk medicin V:
Infektion
Integrering VII: Mikrobiologi
Obstetrik och gynekologi
Pediatrik

Termin 10
Självständigt arbete
Interprofessionellt teamarbete

Termin 11
Självständigt arbete (forts.)
Klinisk praktik - läkarrollen
Klinisk patologi
Neuroendokrinologi, kön och genus, integrering VIII
Ledarskapsutbildning II: Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation.
Arbets- och miljömedicin
Valbar period
Akutsjukvård II
Allmän medicin
Professionell utveckling 11

Om undervisningen

Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning och laborationer. Redan från första terminen placeras du på en vårdcentral där du får träna dig i den din framtida yrkesroll. Längre fram blandas föreläsningar i såväl kliniska som grundvetenskapliga moment och gruppundervisning med placering på Akademiska sjukhuset i Uppsala och på olika sjukhus och vårdcentraler ute i regionen. Under de kliniska placeringarna deltar du i avdelningens dagliga arbete, under handling av i huvudsak läkare. Under studierna byter du avdelning regelbundet för att du ska få en god inblick i verksamheten och en bred kunskap.

Stora delar av kurslitteraturen är engelskspråkig. Vissa utbildningsmoment och i vissa fall hela kurser kan komma att ges på engelska. Vid kommunikation med patienter är goda språkkunskaper i svenska viktiga.

Du genomför din kliniska utbildning vid Akademiska sjukhuset och primärvården i Uppsala.

Under termin 5-11 sker även den kliniska undervisningen vid andra vårdcentraler och sjukhus i bland annat Eskilstuna, Falun, Avesta, Gävle, Västerås, Hudiksvall, Enköping, Köping, Visby eller Nyköping. Vid regionplacering på dessa orter får du gratis boende och resor.

Utbildningen följer en bunden studiegång, vilket innebär att kurserna skall läsas i en fastställd ordning.

Studera utomlands

Läkarprogrammet i Uppsala bedriver internationellt utbyte med ett flertal länder och det finns också viss möjlighet att på egen hand ordna ett utbyte. Kontakta internationell handläggare eller studievägledare för läkarprogrammet för mer information om utbyten.

I samband med utlandsstudier kan du söka resebidrag från medicinska fakulteten.

Karriär

Efter grundutbildningen till läkare ska man vara rustad att klara arbetet under allmäntjänstgöring (AT) som omfattar minst 18 månader.

AT-tjänstgöring är en vidareutbildning under anställning som, efter godkänd examination, ger legitimation. De flesta AT-utbildningar omfattar 21 månader och innehåller följande block: medicin sex månader, kirurgi sex månader, psykiatri tre månader och primärvård sex månader. Efter AT kan du välja att göra en specialiseringstjänstgöring (ST), vilken är en läkartjänstgöring. ST tar minst fem år.

Anställningsformerna och arbetsplatserna för läkare varierar. Du kan arbeta på sjukhus, inom primärvården, privata mottagningar, företagshälsovård, vid forskningslaboratorier, myndigheter och på läkemedelsföretag. Jobbar du inom sjukvården är det ofta möjligt att kombinera ditt patientarbete med forskning, som syftar till att förbättra och utveckla sjukvården.

Det viktigaste momentet i läkarens yrkesroll är patientkontakten. Som läkare kan du också arbeta med forskning, undervisning, kvalitetsutveckling, arbetsledning och administration. För läkare som arbetar inom sjukvården varierar det dagliga arbetets innehåll till stor del beroende på vilken specialitet du har valt och var du arbetar. Exempel på inriktningar är allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, infektionssjukdomar, psykiatri och obstetrik och gynekologi.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Läkarprogrammet

330 HP

HT20 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-04-15

Anmälningskod: UU-P3200 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %). Bland sökande med samma jämförelsetal i betygsurvalet ska urval göras genom resultat på högskoleprovet före lottning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 120000 kr

Total studieavgift: 1320000 kr

Läkarprogrammet

330 HP

VT21 - 100 % - Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 2020-10-15

Anmälningskod: UU-P8200 Anmälan

Undervisningsspråk: svenska

Behörighet: Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik B, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A13/13)

Urval: Betyg (67 %) - Högskoleprov (33 %). Bland sökande med samma jämförelsetal i betygsurvalet ska urval göras genom resultat på högskoleprovet före lottning.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 120000 kr

Total studieavgift: 1320000 kr

Kontakt och mer info

Vill du veta mer om det här programmet?

Kontakt

Studievägledning

medstudievagledning@uadm.uu.se

018-471 46 75

Studentservice farmaci, medicin och vård

Biomedicinskt centrum, BMC, Husargatan 3, Uppsala

Box 586, 751 23 Uppsala

Studentportalen

Studentportalen

Studentportalen ger inloggade studenter tillgång till kurs- och programsidor, studieresultat, studieintyg, kårinformation med mer. För att kunna logga in krävs att du skaffar ett studentkonto. Kurs- och programsidor i Studentportalen går också att se utan inloggning här. Sidorna innehåller basinformation samt de funktioner som institutionerna har valt att göra synliga.