Masterprogram i vindkraftsprojektering

Läsåret 2021/2022

Bild för Masterprogram i vindkraftsprojektering 2021/2022
Anmälan

Det tvååriga masterprogrammet i vindkraftsprojektering riktar sig till både naturvetare och samhällsvetare samt teknologer. Utbyggnaden av vindkraft ökar kraftigt och det finns ett stort behov av yrkeskunniga som kan leda vindkraftsprojekt. Det tvärvetenskapliga programmet lägger grunden för en karriär inom den globala vindkraftsindustrin eller för forskarstudier.

Det är nödvändigt att producera elektricitet med förnybara energikällor såsom vatten-, sol- och vindkraft för att minska koldioxidutsläppen i världen. Idag sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige som kommer att fördubbla kapaciteten under de närmaste fyra åren. Fortsatt stor utbyggnad behövs för att nå målet av 100 % förnybar elproduktion 2040. Liknande utveckling pågår i många europiska länder och runt hela världen. Därför finns det ett stort behov av kunnig och kompetent personal som kan leda och genomföra energiomställningen.

Om programmet

Programmet ger dig både tillämpad kunskap och teoretisk förståelse för vindkraft vilket öppnar karriärmöjligheter inom vindkraftsindustrin. Du får besöka vindparker och vindkraftverk, använda de senaste simulerings- och planeringsmetoderna och har många gästföreläsare som är experter i branschen.

Under dina studier kommer du få träffa lärare, branschföreträdare och forskare, alla med expertkunskaper som bidrar till utvecklingen inom vindkraftsområdet. Du kommer att kunna hitta praktikplatser inom branschen samt knyta kontakter med potentiella arbetsgivare.

Största delen av första året läser du tillsammans med det ettåriga magisterprogrammet där du får fördjupad kunskap om vindkraftsutveckling. Det andra året börjar med påbyggnadskurser i byggnation, drift och underhåll samt finansiering av vindkraftsparker. Fördjupningskurserna under andra året är direkt forskningsrelaterade och ger dig möjlighet till specialisering inom ett område som intresserar dig. Denna specialisering kommer att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och ger möjlighet till framtida forskarstudier.

Ett kritiskt tänkande och en god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftlig kommunikation är viktiga inslag under utbildningen. Du får öva på dessa färdigheter under hela programmet, inte minst genom examensarbetet där du genomför ett självständigt forskningsprojekt.

Under programmet kommer du:

 • att lära dig planera, utveckla och leda vindkraftsprojekt,
 • att ha ett nära samarbete med branschföreträdare och forskare,
 • att kombinera teknik-, ledarskap och förvaltningskunskap från både natur- och samhällsvetenskap,
 • att fördjupa dig inom ett specialområde,
 • att förbereda dig inför en internationell karriär eller doktorandstudier.
I Sverige är vi är ledande inom vindkraftsutbildning och våra magister- och masterutbildningar har en unik tvärvetenskaplig inriktning. Vi är också framstående inom vindkraftsforskning. Gotland är den optimala platsen för att studera vindkraft och ön var centrum för den tidiga vindkraftsutvecklingen i Sverige. Du kommer att kunna njuta av allt som den historiska och trivsamma staden Visby och Gotland i stort har att erbjuda. Det finns täta flyg- och färjeförbindelser till Stockholm och flera andra städer i landet.

Studentprofil
Du har en kandidatexamen inom naturvetenskap, samhällsvetenskap eller teknik och har kanske arbetslivserfarenhet som du vill komplettera för att kunna arbeta inom förnybar energi.

Som eventuellt blivande projektledare är det viktigt att kunna kommunicera vilket vi också lägger stor vikt vid. Vi ger dig möjligheter att tillämpa dina nyvunna kunskaper på verkliga exempel. Våra studenter kommer från olika länder och bakgrunder vilket skapar en dynamisk lärandemiljö. Det bidrar till mycket intressanta diskussioner då förutsättningarna för vindkraft ser mycket annorlunda ut i olika delar i världen.

En framtida doktorandtjänst är något som du eventuellt har funderat kring, men arbete inom vindkraftsbranschen är något som du också överväger.

Examen

Programmet leder till en naturvetenskaplig masterexamen (Master of Science, 120 credits) med vindkraftsprojektering som huvudområde.

Upplägg

Det tvärvetenskapliga programmet har tre huvudteman: planering för vindkraft, utveckling av vindkraftsprojekt samt projektledning/förvaltning av vindkraftsparker och du blir introducerad till alla dessa ämnen redan i början av programmet. Undervisning är tematiskt upplagd så ofta studerar du flera aspekter av vindkraftsutveckling samtidigt.

Första terminen startar med en kurs i vindkraftsprojektering som ger grundläggande kunskaper och färdigheter inom området. Därefter följer kurser i vindresursbedömning, planering för vindkraft och vindkraftteknik. Där får du den kunskap du behöver i meteorologi, planering och tillståndsfrågor samt vindkraftverkens mekanik.

Under vårterminen lär du dig om anslutning av vindkraft till elnätet och fördjupar dina kunskaper i vindkraftteknik. De kunskaper som du har fått i tidigare kurser kommer du att kunna tillämpa i en projektkurs där du får göra en förstudie. Terminen avslutas med kurserna forskningsmetodik i vindkraftsprojektering och trender i vindkraftsindustrin. Här får du kunskap om den senaste tekniken och utmaningarna inom vindkraftsindustrin vilket också ger dig viktiga verktyg för framtida forskning.

Början av andra året innehåller fördjupningskurser om ledning och finansiering av vindprojekt och byggnation samt drift och underhåll av vindkraftsparker. Under terminens andra halva kan du välja en av fem specialiseringskurser där du kan fördjupa dig i:

 • vindkraftsprojektering,
 • planering för vindkraft,
 • vindresursbedömning (kräver bakgrund inom fysik, mekanik eller meteorologi),
 • vindkraftteknik (kräver en kandidatexamen i teknik) och
 • multikriteriebeslutsanalys för vindkraftsprojektering.
Under denna termin är det också möjligt att läsa en utbytestermin vid ett annat universitet eller att påbörja ett utökat examensarbete på 45 hp.

Under den sista terminen kommer du att utföra ett individuellt forskningsprojekt för examensarbetet på 30 hp eller avsluta det utökade examensarbetet på 45 hp. Det är också möjligt att skriva sin uppsats för ett branschrelaterat företag under denna termin.

Programstruktur

Kurser inom programmet

Se studieplanen för kurser inom programmet.

Om undervisningen

De pedagogiska lärmetoderna i magisterprogrammet i vindkraftsprojektering omfattar föreläsningar, seminarier, grupp- och projektarbete, fallstudier, rollspel, studiebesök, datalaborationer med mjukvaror som idag används i industrin och individuellt arbete. Viss undervisning kräver obligatorisk närvaro. Eftersom mycket av utbildningen är baserat på grupparbeten och projekt, och intensiteten på utbildningen är hög, är det viktigt att du är aktiv under hela studieperioden. Programmet är förlagt till Campus Gotland på heltid.

Klassens storlek ca 20 personer inbjuder till en välkomnande atmosfär som möjliggör en god inlärningsmiljö. Ytterligare en styrka hos detta magisterprogram är dess tvärvetenskapliga och internationella inriktning, som skapar en dynamisk studiemiljö.

Undervisning, instruktioner och litteratur är på engelska.

Alla kurser fokuserar på vindkraftsindustrin och vindkraftsforskningen. Verkliga fall studeras och du får öva dig på att förhandla, förbereda och genomföra rollspel av olika slags samråd, leda styrgruppsmöten, för att nämna några exempel. I examensarbetet har du möjlighet att utforska och fördjupa dig i de ämnen som känns mest relevanta för dig.

Du kommer att lära dig att använda speciella datorprogram såsom WindPro och WASP som används i vindkraftsindustrin och tillämpa dessa färdigheter på en förstudie till en vindkraftspark. Under programmet kommer du att delta i studiebesök till vindkraftsparker. På plats kommer projektledaren att lära dig om byggnation av vindkraftsparker och hur du uppskattar och klassificerar terrängen runt ett vindkraftverk så att du kan beräkna energiproduktionen. Du får också själv klättra upp i ett vindkraftsverk och se alla delar av vindkraftverkets maskinhus.

Tidigare studenter, som nu arbetar inom vindkraft, bjuds ofta in som gästföreläsare och ger dig inblick i rollen som projektledare. Detta är mycket fördelaktigt eftersom alumnerna har möjlighet att sätta programmets innehåll i relation till den kompetens du kommer att behöva i ditt yrkesliv.

Se en film från ett studiebesök i ett vindkraftverk.

Karriär

Energibranschen är en av de snabbast växande branscherna i världen. I Sverige är vindkraft den tredje största källan för elproduktion efter vatten- och kärnkraft och den beräknas fördubblas inom en fyraårsperiod samt femdubblas fram till år 2040. Även internationellt byggs vindkraft ut snabbt.

Detta program förbereder dig för ledande befattningar inom den globala vindkraftsindustrin eller doktorandstudier. Exempel på blivande arbetsgivare är företag som driver vindkraftsparker, konsultföretag, lokala och nationella myndigheter, universitet och högskolor, företag som tillverkar komponenter, företag som ingår i leveranskedjan, forskningsinstitut eller andra organisationer som arbetar med förnybar energi- och miljöfrågor.

Några av de befattningar som våra alumner innehar är:

 • Projektledare
 • Senior projektledare
 • Konsult inom förnybar energi
 • Vindresursanalytiker
 • Doktorand
 • Miljöhandläggare
 • Projektör
 • Tekniskt råd inom vindkraftsplanering
 • Platschef
 • Marknadschef
 • Affärsutvecklingschef
 • Förvaltningschef
 • Forskning- och utvecklingsingenjör
 • Verkställande direktör driftsteknik vindkraft
 • Universitetslärare
 • Forskningsassistent
Det finns också fler karriärmöjligheter beroende på din bakgrund och ditt intresse.

Se statistik över utexaminerade och vad de gör nu.
Läs alumnintervjuer
Se alumnintervjun med Hector.

Jobbmarknaden för utexaminerade är mycket internationell eftersom metoderna och problemställningarna är likartade i olika delar av världen. Tekniken har blivit billigare och omställningen till förnybar energi går allt snabbare vilket innebär att efterfrågan på kvalificerad kompetens ökar internationellt.

Söker du ditt första jobb efter att ha gått detta program kommer du att ha gedigna kunskaper och färdigheter inom vindkraftsprojektering vilket ger goda karriärmöjligheter. Har du dessutom tidigare arbetserfarenhet kommer du att kvalificera dig för högre ledningsbefattningar inom branschen.

Fördjupningskurserna tillsammans med examensarbetet ger dig stora möjligheter att hitta ditt önskvärda yrke inom vindkraftsindustrin. Specialiseringen kommer både att göra dig mer attraktiv på arbetsmarknaden och är dessutom utformad för framtida forskarstudier.

Förutom anställning som projektledare eller projektör kan du också göra karriär inom vetenskaplig eller teknisk forskning och utveckling som vetenskaplig och/eller teknisk rådgivare, konsult eller projektledare.

Behörighet och anmälan

Masterprogram i vindkraftsprojektering

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Visby

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P1283 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier samt ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 72500 kr

Total studieavgift: 290000 kr

Senast uppdaterad: 2021-03-02