Studieplan för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

Bachelor's Programme in Rhetorical and Literary Communication

 • 180 högskolepoäng
 • Programkod: HRL1K
 • Fastställd: 2010-03-23
 • Beslutad av: Litteraturvetenskapliga institutionens styrelse
 • Reviderad: 2013-09-18
 • Reviderad av: Historisk-filosofiska fakultetsnämnden
 • Diarienr: HISTFILFAK 2013/66
 • Studieplanen gäller från: HT 2013
 • Ansvarig fakultet: Historisk-filosofiska fakulteten
 • Ansvarig institution: Litteraturvetenskapliga institutionen

Studieplan(er)

 • Senaste studieplan (giltig från HT 2013)

Termin 1

De grundläggande metodiska och terminologiska retoriska kunskaperna tränas och appliceras i ett avslutande arbete med en mindre uppsats. Under två kurser (á 7,5 hp) övas färdigheter i skrift respektive tal. Undervisning på engelska samt under kvällstid kan förekomma.

Termin 2

Under terminen fördjupas de historiska och teoretiska retorikvetenskapliga kunskaperna. De praktiska retoriska färdigheterna vidareutvecklas i såväl muntlig som skriftlig kommunikation. En uppsats skrivs där förmågan att applicera retorikvetenskaplig teori och metod på relevant material övas. Under terminen arbetar programstudenterna med ett projekt rörande den digitala retorikens villkor.

Termin 3

Under terminen ges en översikt över litteraturens historiska villkor från antiken och framåt. Dessutom ges grundläggande kunskaper i analys av olika genrer (drama, lyrik, epik) samt om litteraturvetenskapens teori och metod.

Termin 4

De litteraturhistoriska, metodiska och teoretiska kunskaperna fördjupas. Under terminen skrivs också en basal vetenskaplig uppsats. Under terminen arbetar programstudenterna med ett projekt rörande kommunikation om litteratur och litteraturkritik där fokus ligger på det egna skrivandet.

Termin 5

Kurser med relevans för programmets inriktning läses inom universitetets utbud på grundnivå. Dessa kan utgöras av så kallade verktygskurser inom fakultetens utbud för kandidatprogram (se nedan). En av dessa kurser om antingen 7,5 eller 15 hp kan också vara praktik inom ett för programmet relevant område (t.ex. kulturredaktion, bokförlag, reklambyrå, informationsenheter, retorikkonsultfirmor och media). Denna termin kan också förläggas till ett utländskt universitet inom ramen för de utbytesprogram som institutionen och/eller universitetet erbjuder.

Termin 6

Fördjupning görs i ett huvudämne och studenten läser antingen kursen Retorik C (30 hp) eller Litteraturvetenskap C (30 hp). Under terminen skrivs en vetenskaplig uppsats om 15 hp. En kurs om 7,5 hp ger fördjupad kunskap i retorik- respektive litteraturvetenskaplig teori och metod. En valbar kurs (7,5 hp) ger fördjupning utifrån programmets huvudinriktning, (här läses t.ex. kurserna Filmiskt berättande, Litteraturkritik, Retorik och didaktik eller Medier, litteratur och retorik).