Utbildningsplan för Masterprogram i vindkraftsprojektering

Master's Programme in Wind Power Project Management

 • 120 högskolepoäng
 • Programkod: TVP2M
 • Fastställd: 2017-11-09
 • Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Reviderad: 2021-11-09
 • Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden
 • Utbildningsplanen gäller från: HT 2022

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp inom teknik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 2017-06-21 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 2018-07-01 finnas ett masterprogram i vindkraftsprojektering.

Syfte

Det tvärvetenskapliga programmet ska ge den studerande de kunskaper, färdigheter och kompetens som krävs för kvalificerat yrkesliv inom sektorn för förnybar energi genom att fokusera på planering, projektering och projektledning av vindkraft. Programmet utbildar generalister som kan leda omställningen till förnybar energi och ta energiprojekt från idé till förverkligande. Dessutom ger programmet möjlighet till fördjupning inom vindkraftsprojektering, planering för vindkraft, vindresursbedömning eller vindkraftteknik. Utbildningen knyter an till aktuell forskning inom ämnesområdet. Examensarbetet görs inom fördjupningsområden. Utexaminerade förväntas arbeta både nationellt och internationellt inom näringsliv, myndigheter och akademi.

Efter genomgånget program kan studenten avlägga masterexamen. Programmets uppläggning ger också möjlighet att avlägga magisterexamen efter ett års studier.

Mål

Enligt högskolelagen gäller följande för utbildning på avancerad nivå:
Utbildning på avancerad nivå skall väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.
Utbildning på avancerad nivå skall innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och skall, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,

 • ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
 • utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
 • utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete. Lag (2006:173).
Enligt högskoleförordningens examensordning gäller följande mål för en masterexamen

Kunskap och förståelse
För masterexamen skall studenten
 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl brett kunnande inom området som väsentligt fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt fördjupad insikt i aktuellt forsknings och utvecklingsarbete, och
 • visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.
Färdighet och förmåga
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
 • visa förmåga att kritiskt, självständigt och kreativt identifiera och formulera frågeställningar, att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar och därigenom bidra till kunskapsutvecklingen samt att utvärdera detta arbete,
 • visa förmåga att i såväl nationella som internationella sammanhang muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att självständigt arbeta i annan kvalificerad verksamhet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
För masterexamen skall studenten
 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
 • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling.
Inom ramen för de mål som anges i Högskoleförordningen 2006:1053 (s. 57-59), skall studenten inom området för programmet kunna:
 • visa breda och specifika kunskaper inom planering, projektering och projektledning av vindkraftsutbyggnad samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete (K),
 • föreslå och kritiskt granska relevanta metoder samt kunna värdera resultat inom vindkraftsprojektering (K,F,V),
 • föreslå, konkretisera och hantera några specifika verktyg och metoder för att identifiera, formulera och analysera problemställningar (F),
 • värdera och tillämpa kvalitativa och kvantitativa kunskaper om fysikaliska, miljömässiga och samhälleliga förutsättningar och begränsningar för planering, projektering och projektledning av vindkraftsutbyggnad (K, F),
 • analysera, värdera och angripa tvärvetenskapliga frågeställningar genom att tillämpa och anknyta till kunskaper inom berörda ämnesområden (F, V),
 • arbeta i, planera och leda projekt (F),
 • självständigt kunna ansvara för, och på vetenskaplig grund leda, utredningar och undersökningar av komplicerade problemställningar inom vindkraftsprojektering (F), och
 • utföra beslutsanalyser inom projektering baserat på vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter (F,V).
K står för kunskapsmål, F för färdighetsmål och V för värderingsmål.

För magisterexamen hänvisas till högskoleförordningens examensordning.

Programmets uppläggning

Det tvärvetenskapliga programmet i vindkraftsprojektering är upplagt med undervisning i planering, projektering och projektledning.

Programmets första del omfattar gemensamma kurser motsvarande 75 hp. Dessa behandlar och undersöker olika perspektiv i många ämnesområden som är relevanta för vindkraftsprojektering. Vindresursbedömning, energiberäkningar, planering för vindkraft, projektekonomi, miljöpåverkan, tillståndsfrågor, acceptans, vindkraftteknik, elnätsintegration, drift och underhåll är områden som behandlas.

Undervisningen är till stor del interaktiv med praktiska övningar såsom förhandlingar, styrgruppsmöten och samråd. Studenterna bidrar med sina olika ämneskunskaper och erfarenheter i projektuppgifter, vilka liknar projektgrupper inom industrin. Detta ger god träning för arbetslivet.

Programmet har möjlighet till fördjupning (45 hp inklusive examensarbete) inom följande områden:

 • Vindkraftsprojektering
 • Planering för vindkraft
 • Vindresursbedömning
 • Vindkraftteknik
 • Beslutsanalys för vindkraftsprojektering
Fördjupning inom vindkraftsprojektering, planering ochvindkraft och beslutsanalyser för vindkraftsprojektering är öppna för alla som påbörjat programmet. Fördjupning inom vindresursbedömning kräver som bakgrund15 hp i fysik och/eller mekanik samt 30 hp i matematik med färdigheter i partiella differentialekvationer, matrishantering, numeriska beräkningar och statistik ska ingå. Fördjupning inom vindkraftteknik kräver kandidatexamen inom elektro- eller maskinteknik.

Kursinnehållet inom samtliga inriktningar är avvägt för att passa såväl en eventuell forskarutbildning som yrkes­verksamhet inom företag och myndigheter. Det avslutande examensarbetet omfattar ett självständigt arbete om minst 30 hp och kan utföras inom institutionen, vid ett företag eller en myndighet.

Undervisning

Masterprogrammets undervisning bygger vidare på de erfarenheter och kunskaper som studenterna tar med sig från kandidatutbildningen. Studenterna förväntas delta och bidra aktivt i undervisningen samt ta stort ansvar för både sitt, och sina medstudenters lärande. Programmets lärare ansvarar för att skapa goda förutsättningar för aktivt enskilt och gemensamt lärande. Undervisningen utformas och utvecklas kontinuerligt genom en respektfull dialog mellan lärare och studenter, där alla bidrar till förnyelsen och det ömsesidiga lärandet.

Undervisningsformer i programmet är föreläsningar, seminarier, rollspel, studiebesök, laborationer, problembaserade- och Case-övningar samt projektarbeten. I en projektkurs övar och tillämpar studenterna de kunskaper som erhållits under tidigare kurser för analys, ledarskap och kommunikation.

Skriftlig och muntlig kommunikationsträning förekommer under hela programmet för att ge de blivande projektledarna goda kommunikativa färdigheter. Undervisningsspråk är engelska.

Examen

Rektor utfärdar på begäran examensbevis för naturvetenskaplig masterexamen med vindkraftsprojektering som huvudområde alternativt naturvetenskaplig magisterexamen med vindkraftsprojektering som huvudområde.

Masterexamen/magisterexamen är en så kallad generell examen, vilket innebär att studenten tar examen i huvudområdet, enligt kriterierna nedan, oavsett om kurserna ingår i programmet eller inte. Det finns därmed möjlighet att inkludera även fristående kurser i examen

Beslut enligt högskoleförordningen
Masterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 120 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 60 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För masterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen. Det självständiga arbetet får omfatta mindre än 30 högskolepoäng, dock minst 15 högskolepoäng, om studenten redan har fullgjort ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen eller motsvarande från utländsk utbildning.

Magisterexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 60 högskolepoäng med viss inriktning som varje högskola själv bestämmer, varav minst 30 högskolepoäng med fördjupning inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen. Därtill ställs krav på avlagd kandidatexamen, konstnärlig kandidatexamen, yrkesexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen.

För magisterexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

Lokala beslut
En masterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 30 högskolepoäng. En magisterexamen får, förutom kurser på avancerad nivå, bestå av kurs eller kurser på grundnivå omfattande högst 15 högskolepoäng. Kursen eller kurserna bör avse sådan kompletterande kompetens som behövts för fördjupning i huvudområdet och får inte ha ingått i studentens examen på grundnivå.

Ett examensarbete för masterexamen skall omfatta minst 30 högskolepoäng.

Övriga föreskrifter

För antagning till senare del av programmet fordras normalt, utöver behörighet till programmet, att minst 15 hp programrelevanta kurser på avancerad nivå ska vara godkända vid ansökningstillfället. Ansökan till senare del av programmet bör vara inlämnad senast 1 maj inför höstterminen och senast 1 december inför vårterminen.