Utbildningsplan för Tekniskt-naturvetenskapligt basår

Science and Technology Foundation Year Programme

Senare revision av utbildningsplanen finns.

Behörighet

Reserverad plats på ett civilingenjörsprogram

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Reserverad plats på ett högskoleingenjörsprogram

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Reserverad plats på ett naturvetenskapligt kandidatprogram

Grundläggande behörighet och Matematik 2a/2b/2c eller Matematik B

Reserverad plats på ämneslärarprogrammet, matematik eller naturvetenskapliga ämnen

Inriktningen ges inte HT 2021.

Basår med behörighetsgivande utbildning i svenska

Inriktningen ges inte HT 2021.

Beslut och riktlinjer

Enligt beslut av rektor 1992-06-12 skall vid Uppsala universitet fr.o.m. 1992-07-01 finnas ett basår. Basåret omfattar 40 veckors studier. Ny förordning om behörighetsgivande och högskoleintroducerande utbildning, SFS 2018:1519, gäller fr.o.m. 2019-01-01.

Syfte

Efter avslutad utbildning ska studenten vara väl förberedd för fortsatta programstudier inom vald utbildningsinriktning. Studenten ska ha inhämtat kunskaper motsvarande de gymnasiekurser i matematik, fysik, kemi och biologi som behövs för att uppfylla behörighetskraven för efterföljande program. Studenten med utländsk förutbildning utan behörighet i svenska ska även ha inhämtat kunskaper i att förstå, tala, läsa och skriva svenska motsvarande gymnasiekurs i svenska som andraspråk 3 som behövs för att uppfylla behörighetskraven för efterföljande program.

Mål

Basårets kurser följer mål och innehåll i skolverkets fastställda kursplaner för gymnasieskolan.

Programmets uppläggning

Programmets kurser
Höstterminen
1BA103 Introduktionskurs, 2 veckor
1BA104 Biologi 1, 6 veckor
1BA105 Fysik 1b1, 6 veckor
1BA106 Kemi 1, 6 veckor
1BA107 Matematik 3c, 6 veckor
1BA108 Svenska som andraspråk 3, 4 veckor

Vårterminen
1BA109 Biologi 2, 6 veckor
1BA110 Fysik 1b2, 4 veckor
1BA111 Fysik 2, 6 veckor
1BA112 Kemi 2, 6 veckor
1BA113 Matematik 4, 6 veckor
1BA108 Svenska som andraspråk 3, 4 veckor

Krav för erhållande av reserverad plats
För att erhålla reserverad plats inom efterföljande utbildningsprogram krävs för samtliga program att man avklarat kurserna Fysik1b1 och 1b2, Kemi 1 samt Matematik 3c, antingen på basårsutbildningen eller under sina tidigare studier. För att erhålla reserverad plats inom efterföljande utbildningsprogram för basårsinriktningen med behörighetsgivande utbildning i svenska krävs även att man avklarat kurs i svenska som andraspråk 3. Utöver dessa kurser krävs ytterligare kurser enligt nedanstående tabell.

Efterföljande utbildningsprogram Bi 1 Bi 2 Fy 2 Ke 2 Ma 4
Civilingenjörsprogram X X
Högskoleingenjörsprogram X
Kandidatprogram - biologi, geovetenskap, kemi X X X X
Kandidatprogram - datavetenskap X
Kandidatprogram - fysik och matematik X X
Ämneslärarprogrammet - biologi eller naturkunskap X X X X
Ämneslärarprogrammet - fysik och matematik X X
Ämneslärarprogrammet - kemi X X X
Ämneslärarprogrammet - matematik X

Basårsutbildningen har flera olika sökalternativ, kopplade till efterföljande utbildningsprogram. Studenter är enbart garanterade en reserverad utbildningsplats inom den kategori av program som man antagits till. Om en oproportionerligt stor andel av studenterna inom ett programalternativ vill fortsätta mot samma program kan urval komma att ske till det programmet.

Undervisning

Undervisningen på basåret ges i vanligt förekommande undervisningsformer vid universitet och högskola som föreläsningar, lektioner, räkneövningar, seminarier, laborationer och exkursioner. Undervisningen kan skilja sig åt mellan de olika kurserna som ingår i basåret.

Examen

Utbildningsbevis
Utbildningsbevis utfärdas för studenter som avklarat samtliga obligatoriska kurser eller tillgodoräknat sig dessa från tidigare studier. I utbildningsbeviset ges ett sammanfattningsbetyg för basåret samt betyg för avklarade kurser. Studenter som ej avklarat samtliga obligatoriska kurser kan, efter egen begäran, få ett intyg på avklarade kurser.

Övriga föreskrifter

Betyg
På basårets kurser och på basåret som helhet ges betyg enligt skalan underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4) samt med beröm godkänd (5) med undantag för introduktionskursen där skalan underkänd (U) och godkänd (G) tillämpas.

Basårets betyg kan ej likställas med betyg från gymnasieskola. Därför kan de ej användas som underlag för beräkning av medelbetyg på gymnasiebetyg. Basårets kurser ger dock behörighet motsvarande kurser från gymnasieskolan i enlighet med respektive kurs innehåll och mål.

Examination
Examination sker under och/eller vid slutet av varje kurs i enlighet med respektive kursplan. Studerande som har underkänts vid examination har rätt att undergå förnyad examination för att få godkänt betyg. För kurser med skriftlig tentamen erbjuds tre tentamenstillfällen per läsår.

Behörighet till fortsatta studier inom högskolan
Studenter som fortsätter vidare på utbildningsprogram med reserverad utbildningsplats måste söka dessa via ordinarie ansökningsförfarande och måste avklara de kurser som krävs för särskild behörighet. Studenter som väljer att inte utnyttja sin reserverade utbildningsplats är fortfarande behöriga att söka utbildningsprogram genom ordinarie ansökningsförfarande i enlighet med den behörighet de erhållit på basårsutbildningen.

Studieavbrott och studieuppehåll
Studerande som avbryter sina basårsstudier ska kontakta studievägledaren. Student som önskar göra studieuppehåll ska kontakta programansvarig. Studieuppehåll beviljas endast efter särskild prövning och då normalt vid terminsskiftet.

Versioner av utbildningsplanen