Utbildningsplan för Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

Bachelor's Programme in Rhetorical and Literary Communication

Senare revision av utbildningsplanen finns.

Behörighet

Sv B/Sv2 B, Hi A, Sh A

Beslut och riktlinjer

Programansvarig institution är Litteraturvetenskapliga institutionen.
Utbildningsplanen fastställdes av litteraturvetenskapliga institutionens styrelse den 6 februari 2008.

Programmets uppläggning

Upplägg på programmet och kurs som ingår i programmet
Programmet omfattar tre års heltidsstudier. I programmet ingår kurser, projektarbeten, examensarbeten och praktik. Kurserna är i regel på 7,5 högskolepoäng. Basen i programmet utgörs av retorik A och B följt av litteraturvetenskap A och B. Den femte terminen består av en breddning där den studerande kan välja mellan ett antal kurser från historisk-filosofiska fakultetens utbud på grundnivå. En av dessa kurser kan vara praktik. Under sjätte terminen fördjupas ämnesstudierna genom ett examensarbete om 15 hp i antingen retorik C eller litteraturvetenskap C, därtill läses en kurs som ger fördjupad kunskap i retorik- respektive litteraturvetenskaplig teori och metod. En valbar kurs ger ytterligare fördjupning utifrån programmets huvudinriktning.

Undervisning

Syfte
Avlagd examen ger en humanistisk utbildning som förbereder för verksamhet inom kultur- och kommunikationssektorerna. Genom programmet erhålls en tvärvetenskaplig humanistisk utbildning där basen utgörs av grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i centrala sociala, politiska och estetiska kommunikationsformer. Retorisk och litterär kommunikation belyses utifrån historiska och samtida kontexter och kommunikationens sociala och politiska villkor diskuteras ur bl.a. estetiska, mediehistoriska, argumentationsteoretiska och genusteoretiska perspektiv. Om utbildningen riktas mot det litteraturvetenskapliga området skapas möjligheter för en verksamhet inom t.ex. förlag, kulturförvaltning och kulturjournalistik. Genom en kandidatexamen i retorik skapas möjligheter för en verksamhet som t.ex. talskrivare, kommunikationsrådgivare, retorikkonsult och informatör.

Förväntade studieresultat
Studenten skall efter genomgången utbildning:

- äga god kännedom om den retoriska och litterära kommunikationens historia och samhälleliga villkor

- ha tillägnat sig centrala teorier, begrepp och analysmetoder i litteraturvetenskap och retorik samt uppövat förmågan att självständigt tillämpa dessa

- erhållit förmågan att skriva vetenskaplig text och därvid kunna definiera och avgränsa en relevant forskningsuppgift, samt kunna planera och genomföra ett vetenskapligt forskningsarbete

- äga god förmåga att självständigt och kritiskt kunna formulera sig, såväl muntligt som skriftligt, om retoriska och litterära fenomen

- ha uppnått förmågan uttrycka sig effektivt och väl i tal och skrift och skriva inte bara korrekt utan även med stilistisk och argumentativ medvetenhet

- kunna anlägga ett etiskt perspektiv på retorisk och litterär kommunikation

- kunna arbeta självständigt med arbeten av projektkaraktär

Progression i utbildningen
Programmet ingår i grundnivån. Progressionen inom programmet uttrycks genom de kurser som ingår i programmet samt genom examensarbeten.

Undervisning och examination
Undervisning ges på de kurser som ingår i programmet. På examensarbetena ges handledning. Se respektive kurs kursplan för mer information. Under utbildningen förekommer också projektarbeten av PBL-karaktär på vilka viss undervisning och/eller handledning ges. Inslag i dessa projektarbeten kan komma att ges helt eller delvis på engelska.
Examinationen på kurser sker i enlighet med respektive kursplan.
Betyg sätts i enlighet med respektive kursplan. På projektarbetet ges betyget "underkänd" eller "godkänd".

Examen

Genomgångna studier leder till en kandidatexamen i antingen retorik eller litteraturvetenskap.

Övriga föreskrifter

EFTERANTAGNING med tillgodoräknanden möjliga, se övergångsbestämmelser nedan.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Studenter som läst något eller båda av huvudämnena innan de antas till
programmet kan få tillgodoräkna sig dessa studier. Kompletteringar kan
komma att krävas.

Utbildningsplan(er)