Utbildningsplan för Receptarieprogrammet

Bachelor of Science Programme in Pharmacy

Senare revision av utbildningsplanen finns.

  • 180 högskolepoäng
  • Programkod: FRE1Y
  • Fastställd: 2007-03-07
  • Beslutad av: Farmaceutiska fakultetens grundutbildningskommitté
  • Reviderad: 2015-05-07
  • Reviderad av: Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid farmaceutiska fakulteten
  • Diarienr: medfarm2015/462
  • Utbildningsplanen gäller från: HT 2014
  • Ansvarig fakultet: Farmaceutiska fakulteten

Behörighet

Grundläggande behörighet och Biologi 2, Fysik 1a/1b1+1b2, Kemi 2, Matematik 4 eller Biologi B, Fysik A, Kemi B, Matematik D (områdesbehörighet A11/11)

Beslut och riktlinjer

Receptarieexamen uppnås efter att studenten fullgjort kursfordringar om 180 högskolepoäng.

Mål
För receptarieexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som receptarie.

KUNSKAP och FÖRSTÅELSE
För receptarieexamen skall studenten
- visa kunskap om områdets vetenskapliga grund och kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete samt kunskap om sambandet mellan vetenskap och beprövad erfarenhet och sambandets betydelse för yrkesutövningen,
- visa kunskap om läkemedelsinformation, läkemedelsrådgivning och läkemedelsutvärdering för att därigenom bidra till en rationell och optimal läkemedelsanvändning,
- visa kännedom om utveckling, prövning och användning av läkemedel, och
- visa kunskap om relevanta författningar.

FÄRDIGHET och FÖRMÅGA
För receptarieexamen skall studenten
- visa förmåga att tillämpa vetenskaplig dokumentation samt söka, värdera och kritiskt tolka relevant information för att kunna analysera och lösa läkemedelsrelaterade problem,
- visa förmåga att tillämpa sitt kunnande för att hantera olika situationer, företeelser och frågeställningar utifrån individers och gruppers behov,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan med andra yrkesgrupper, och
- visa förmåga att informera om och diskutera nya fakta, företeelser och frågeställningar med olika grupper och därmed bidra till utveckling av yrket och verksamheten.

VÄRDERINGSFÖRMÅGA och FÖRHÅLLNINGSSÄTT
För receptarieexamen skall studenten
- visa självkännedom och empatisk förmåga,
- visa förmåga att verka inom såväl läkemedelsområdet som hälso- och sjukvårdsområdet med ett etiskt förhållningssätt och en helhetssyn på människan med särskilt beaktande av de mänskliga rättigheterna,
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE)
För receptarieexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
Kurser enligt äldre utbildningsplan avvecklas successivt och student som hamnat i otakt ges möjlighet att fullfölja sin utbildning utifrån denna utbildningsplan. Plats ges enligt nuvarande regler för återupptagande av studier.

Programmets uppläggning

Programmet följer en bunden studieordning, vilket innebär att kurserna skall läsas i den ordning som studieplanen föreskriver. Vid början av varje kurs ges detaljerade anvisningar om undervisning och examination. Vissa kurser kan komma att läsas parallellt.

Programmet förutsätter heltidsstudier.

Till vissa terminer inom programmet finns särskilda förkunskapskrav, se under rubriken Övriga föreskrifter.

Undervisning

Undervisningen omfattas av föreläsningar, laborationer, demonstrationer och gruppundervisning. Vissa kurser har inslag av eller ges helt med problembaserat lärande som undervisningsform. Delar av kurslitteraturen är engelskspråkig och vissa kurser kan komma att ges helt eller delvis på engelska.

Obligatorisk närvaro krävs vid respektive kursstart och vid de moment som anges som obligatoriska i respektive kursplan.

Examen

Receptarieexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 180 högskolepoäng, inklusive ett fördjupningsprojekt (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng.
Utbildningsbevis utfärdas på begäran av studenten. På utbildningsbeviset skall receptarieexamens engelska översättning, Bachelor of Science in Pharmacy, anges.

Farmacie kandidatexamen kan erhållas efter genomgånget program under förutsättning att studenten uppnår 90 högskolepoängs fördjupning i ämnet, och i övrigt i enlighet med bestämmelser vid Uppsala universitet. Utbildningsbevis utfärdas på begäran från studenten. På utbildningsbeviset skall farmacie kandidatexamens engelska översättning, Bachelor of Pharmaceutical Science, anges.

Övriga föreskrifter

För tillträde till vissa terminer inom programmet finns särskilda förkunskapskrav.

För tillträde till 4:e terminens kurser krävs att samtliga kurser på termin 1-2 (totalt 60 högskolepoäng) ska vara godkända vid terminsstarten samt att alla kurser på termin 3 har genomgåtts.

För tillträde till programmets fördjupningskurser/valbara kurser (termin 5 och 6) krävs att de kurser som särskilt anges som förkunskapskrav i kursplanen skall vara godkända vid kursstarten. Därutöver krävs att termin 1-5 har genomgåtts.

För tillträde till programmets fördjupningsprojekt/examensarbete (termin 5 och 6) krävs att minst 120 högskolepoäng inom programmet ska vara godkända, inklusive särskilt angivna kurser inom respektive huvudområde, vid kursstarten. Alla kurser på termin 1-5 skall vara genomgångna.

För tillträde till Tillämpad apoteksfarmaci, 15 hp (termin 6) krävs att alla obligatoriska kurser ska vara godkända och att fördjupningskurser och fördjupningsprojekt har genomgåtts.