Kursplan för Spelprogrammering av realtidsgrafik 1

Real-time Graphics Programming for Games 1

Det finns en senare version av kursplanen.

 • 7,5 högskolepoäng
 • Kurskod: 5SD805
 • Utbildningsnivå: Grundnivå
 • Huvudområde(n) och successiv fördjupning: Datavetenskap G1F

  Huvudområde(n) och successiv fördjupning

  Koden visar kursens utbildningsnivå och fördjupning i förhållande till andra kurser inom huvudområdet och examensfordringarna för generella examina:

  Grundnivå
  G1N: har endast gymnasiala förkunskapskrav
  G1F: har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G1E: innehåller särskilt utformat examensarbete för högskoleexamen
  G2F: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  G2E: har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
  GXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

  Avancerad nivå
  A1N: har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
  A1F: har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav
  A1E: innehåller examensarbete för magisterexamen
  A2E: innehåller examensarbete för masterexamen
  AXX: kursens fördjupning kan inte klassificeras.

 • Betygsskala: Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
 • Inrättad: 2017-02-22
 • Inrättad av: Institutionsstyrelsen
 • Gäller från: vecka 27, 2017
 • Behörighet: Programmering med C/C++ 1 - introduktion, 5 hp. Programmering med C/C++ 2 – algoritmer, datastrukturer och designmönster, 5 hp. Linjär algebra, trigonometri och geometri, 7,5 hp.
 • Ansvarig institution: Institutionen för speldesign

Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • beskriva den moderna renderingspipelinen,
 • förklara fundamentala termer och koncept inom datorgenererad realtidsgrafik,
 • använda matriser för att transformera geometri,
 • använda programmerbara shaders för att uppnå olika grafiska effekter,
 • använda ett låg-level grafik API som t ex OpenGL.

Innehåll

Kursen innehåller grunderna i programmering av realtidsgrafik med C/C++ samt med hjälp av ett låg-level grafik API som OpenGL eller DirectX. Kursen går igenom den moderna renderingspipelinen och dess olika stadier, transformation av geometriska primitiver, Z-buffern, programmerbara shaders för GPUn (Graphics Processing Unit), rasterisering av polygoner med texturering och sampling, ljussättningsmodeller och vy frustum gallring.

Undervisning

Undervisningsformerna är föreläsningar samt lärarledda övningar och laborationer med obligatoriska inlämningsuppgifter.

Examination

Examination sker genom en avslutande inlämningsuppgift.

BETYG
Som betyg på kursen används något av uttrycken Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd.

PLAGIAT OCH FUSK
Uppsala universitet ser allvarligt på fusk och plagiat och disciplinära åtgärder tas emot studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat. De disciplinära åtgärderna är varning och avstängning under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan tillgodoräknas i examen.
 

Versioner av kursplanen

Litteratur

Uppgift om kurslitteratur saknas. Ta kontakt med ansvarig institution för mer information.